ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115018
Şehir : Eskişehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/572 Esas
Tebligat Konusu
:
MULLA ŞAHBAZ ve ŞABAN ŞAHBAZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2019/572


KARAR NO: 2020/6

Davacılar MULLA ŞAHBAZ ve ŞABAN ŞAHBAZ tarafından açılan ve Mahkememizde görülen Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yargılaması sonunda verilen karar gereğince ;

I-Davanın kabulü ile davacı 38134330656 T.C. Kimlik nolu Mulla Şahbaz ve 38104331767 T.C. Kimlik nolu Şaban Şahbaz haklarında 08.01.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere l yıl süre ile kesin mühlet verilmesine,

2-Davacıların İİK 'nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacıların mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
Kesin mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; Davacıların işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, techizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACILARA TEDBİREN TESLİMİNE,
İİK'nun 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, kesin mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Davacıların gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda verilen ihtiyati tedbirlerin devamına,ayrıca üzerilerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacıların sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara atanan geçici komiser olan Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Mustafa Uçkaç'ın görevinin devamına,
Karar verilmiş olup 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 09/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR