KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112227
Şehir : Elazığ / Kovancılar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/211 Esas
Tebligat Konusu
:
ŞAHMİRAN PETROL GÜBRE MÜTEAHHİTLİK NAKLİYE İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/211 Esas

ŞAHMİRAN PETROL GÜBRE MÜTEAHHİTLİK NAKLİYE İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nin Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

1-Konkordato komiseri tarafından sunulan raporlar ile konkordato'nun başarıya ulaşması imkanının mümkün olduğu anlaşılmış olmakla ibraz edilen raporlar ve dosya kapmasındaki belgeler nazara alınarak kesin mühlet talebinin KABULÜ ile İİK 289/3 md. gereğince Elazığ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7-Kovancılar sicil nosunda kayıtlı davacı Şahmiran Petrol Gübre Müteahhitlik Nakliye İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 18/06/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET verilmesine,
2-İİK'nun 289/3 fıkrası gereğince konkordato geçici komiseri Suat YENİŞ'in görev ve yetkilerinin aynen devamına , dosyanın komisere tevdiine,
3-Mahkememizin 18.06.2019 tarihli kesin mühlet verilmesine ilişkin kararının kanuni sonucu olarak 18.06.2019 tarihi itibarıyla şirketin mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından İİK 297/2 maddesi gereğince davacı aleyhine 6183 sayılı kanuna göre başlatılan takipler ile İİK 297/2 maddesindeki hallerde dahil olmak üzere (İİK m. 206 da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiç bir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına, daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketin işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 18/06/2020 tarihine kadar devamına,
4-Mahkememizin 18.06.2019 tarihli kesin mühlet verilmesine ilişkin kararının kanuni sonucu olarak İİK 287. maddesi gereğince borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından davacı şirketin mahkemenin izni dışında rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamını sağlayan tesisat ve varlıklarının kısmen dahi olsa devretmesinin takyit etmesinin ve karşılıksız tasarrufta bulunmasının önlenmesine,aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağının ihtarına, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 18/06/2020 tarihine kadar devamına,
5- İİK'nun 289/4 maddesi uyarınca kesin mühlet içinde alacaklılar kurulu oluşturulup oluşturulmayacağı hususunda komiser tarafından mahkemeye görüş bildirilmesine, komiserin alacaklılar kurulu oluşturulması gerektiği yönünde dosyaya rapor sunması halinde mahkemece alacaklılar kurulu oluşturulmasına,
6-Davacı şirketin, komiser nezareti altında işlerine devam etmesine, davacı şirketin tüm ödemelerinin komiserin izni ile yapılmasına,
7-Konkordato komiserinin; davacının ticari defter, mizan, gelir tablosu, bilanço vs. ile bilirkişi raporları da incelenerek şirketin mevcut durumu, sunulan konkordato ön projesindeki ve alacaklılar listesindeki bilgi ve belgeler ile hedeflerin şirket defterlerindeki gerçek verilerle uyumlu olup olmadığı, şirketin kaydi değerler ve rayiç değerlere göre borca batık olup olmadığı, konkordato ön projesinin uygulanabilir nitelikte olup olmadığı hususunda, ayrıca şirketin durumu, konkordatonun gidişatı hakkında 2’şer aylık sürelerle rapor düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine,
8-Davacı şirketin yönetimlerinin İİK'nun 297/2. maddesine aykırı hareket ettiklerinin tespiti durumunda komiser tarafından mahkememize derhal bilgi verilmesi gerektiğinin komisere ihtarına,
9- Komiserin tebligat, ilan ve yazışma giderleri için konkordato avansını kullanmasına, masraf tutarı bildirildiğinde mahkeme kaleminden reddiyat makbuzu ile çıkış yapılmasına,

10- İİK’nun 291.maddesi uyarınca kesin mühlet içinde davacının mali durumunun düzelmesi halinde konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunmasına, bu hususta rapor sunulması halinde resen dosya üzerinden konkordato talebinin reddedilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
11- İİK'nun 292. maddesi uyarınca kesin mühlet içinde konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunması halinde konkordato talebinin reddine veya davacı şirketin iflasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.02/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR