ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037186
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/772 Esas
Tebligat Konusu
:
Şafak GÜNEŞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2018/772 Esas

KONU : Kesin mühlet kararının bildirilmesi hk.


1-Konkordato komiser heyeti tarafından sunulan rapor ile konkordatonun başarıya ulaşması imkanının mümkün olduğu bildirilmiş olmakla ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak kesin mühlet talebinin KABULÜile İİK 289/3. md gereğince 43930498998 TC kimlik numaralı konkordato talep eden Şafak GÜNEŞ'e 02/08/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
3-Mahkememizin 08/05/2019 tarihli ara kararı ile verilen aşağıda belirtilen tedbirlerin 02/08/2019 tarihinden başlayarak 1 yıl süre ile geçerli olmak aynen devamına ;
4-7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 287. maddesi gereğince borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından davacının mahkemenin izni dışında rehin tesis etmesinin kefil olmasının taşınmaz ve işletmenin devamını sağlamayan tesisat ve varlıklarının kısmen dahi olsa devretmesinin takyit etmelesinin ve karşılıksız tasarrufta bulunmasının önlenmesine aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağının ihtarına,
5-Davacının mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 297/2 maddesi gereğince davacı aleyhine 6283 sayılı kanuna göre başlatılan takipler ile İİK 7101 sayılı yasanın 25. Md ile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere (İİK m. 206 da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiç bir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketlerin işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, yukarıda belirtilen İİK'nın 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünde takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
6-Davacı hakkında herhangi bir İHTİYATİ HACİZ ve İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMAMASINA karar verildiğinden, 20/02/2018 tarih 7101 sayılı Yasa'nın değişik 289/son fıkrası yollaması ile İİK' nun 288. maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 05/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR