SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979379
Şehir : Samsun

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/771 Esas
Tebligat Konusu
:
O.A.R. Taşımacılık Turizm Otomotiv Petrol Organizasyon Dağıtım Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
SAMSUN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2018/771 Esas
Davacı şirketin konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığından İİK 289.maddesi gereğince Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 22525 sicil numarasında kayıtlı O.A.R. Taşımacılık Turizm Otomotiv Petrol Organizasyon Dağıtım Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'ne 03/04/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1(Bir) yıl süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Mahkememizin 13/11/2018 tarihli müteferrik kararla davacı şirkete görevlendirilmiş olan Geçici Konkordato Komiseri Mali Müşavir Aydın Yavuz Yiğitoğlu ile birlikte Hukukçu Filiz Gök'in verilen 1(Bir)yıllık kesin mühlet süresince konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine, 1 yıllık kesin mühlet süresince Mali Müşavir Aydın Yavuz Yiğitoğlu ve Hukukçu Filiz Gök'e aylık ayrı ayrı aylık 4.000,00'er TL ücret taktirine, bu ücretin ait olduğu her ayın son günü itibariyle kendisine davacının gider avansından ödenmesine,
İİK 289/3 maddesi gereğince işbu konkordato dava dosyasının konkordato komiserine tevdiine, konkordato komiserlerine görevlerini kanuni sınırlar içerisinde yapmalarının ihtarına, aksinin sorumluluk doğuracağının bilinmesine,
Dosyayı teslim alan komiserce kesin mühlet içinde konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak İİK 304.maddesi gereğince gerekçeli raporu ile birlikte 290/1 maddesi gereğince dosyayı mahkememize iade etmesine,
Mahkememizin 13/11/2018 tarihli müteferrik kararı ile davacı şirket hakkında verilmiş ihtiyati tedbirlerin 1(bir) yıllık kesin mühlet süresince aynen devamına,
Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporu ile mahkememize bildirilmesi halinde dosya ele alınarak İİK 291.maddesi gereğince işlemlerin yapılmasına,
Davacı borçlu bakımından İİK 292.maddesindeki durumların gerçekleşmesi halinde de dosyanın ele alınarak işbu yasa hükmüne göre gerekli işlemlerin yapılmasına,
Davacı şirketin revize iyileştirme projesindeki kabulüne göre 4.000.000,00 TL sermaye borcunun 2.000.000,00 TL'sini 4 aylık süre içerisinde ödemesinin ihtarına, aksi takdirde 4 aylık sürenin sonunda konkordato komiserleri tarafından rapor hazırlanarak dosyanın derhal mahkememize sunularak borca batıklığın tespiti halinde İflasına, aksi takdirde konkordato verilmesi talebinin reddine karar verileceğinin ihtarına, bu hususun konkordato komiserleri tarafından da takibine,
Davacı borçlu şirket hakkında verilen 1(bir) yıllık kesin mühlet kararının sonuçları bakımından İİK 294., 295., 296.ve 297.maddeleri geçerli olmasına,
İİK'nun 299.maddesi gereğince İİK 288 maddesi uyarınca konkordato komiseri tarafından yaptırılacak ilanla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmelerine ve diğer işlemlerinin de İİK 299. 300. 301.ve 302.maddelerine göre komiser tarafından yerine getirilmesine, alacak miktarı ve alacaklı sayısına göre alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına,
Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize tevdi etmesinden sonra konkordato hakkında bir karar verilmek üzere İİK 304.maddesine göre mahkememizce yargılamaya başlanarak işbu yasa maddesinde yazılı işlemlerin yapılmasına,
Karar verilmek üzere duruşma günü tayin edilmesine, duruşma gün ve saatinin İİK 288.maddesi uyarınca ilan edilmesine, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerine,
Konkordato komiserine taktir edilen aylık ücretlerin toplamı 96.000,00 TL, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak ilan bedeli 550,00 TL, Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanacak ilan bedeli 6.000,00 TL ve tebligat gideri 4.452,00 TL olmak üzere toplam 107.002,00 TL'lik gider avansını yatırması için davacı tarafa 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde HMK 114 vd 115 maddelerinin kıyasen uygulanacağının ihtarına(ihtar edildi)
Dair, davacı şirket vekili ve hazır müdahil vekillerinin yüzüne karşı İİK 293/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildiği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR