NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato ihtiyati tedbir kararının ilanen tebliği

NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154813
Şehir : Niğde

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/263 Esas
Tebligat Konusu
:
ATABEK PETROL İNŞAAT NAKLIYAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/263 Esas


Davacı , ATABEK PETROL İNŞAAT NAKLIYAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , AKBANK ANONİM ŞİRKETİ - KARŞIYAKA ŞUBESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
1-İİK'nın 287'nci maddesi hükmü uyarınca mahkememicez davacı-borçluların malvarlıklarının muhafazası için gerekli görülen bütün tedbirlerin alınacağı bildirildiğinden; taktiren teminatsız olarak İhtiyati Tedbir Talebin KABULÜ ile
a)Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar davacı-borçlu Niğde Ticaret ve Sanayi Odasının 1981 sicil numarasında kayıtlı konkordato talep eden 0930007022 vergi numaralı Atabek Petrol İnşaat Naklıyat Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağından hangi nedene dayanırsa dayansın davacı-borçlu hakkında hakkında muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ÖNLENMESİNE ve evvelce başlamış takiplerin DURDURULMASINA, davacı-borçlu aleyhine ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmasının ÖNLENMESİNE,
b)Bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceğinin ve İİK'nın 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceği hususunun belirtilmesine,
c)Takas ile ilgili olarak İİK'nın 200 ve 201 inci maddelerinin uygulanmasına,
d)Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK'nın 186 ncı madde hükmünün uygulanmasına,
e)Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceği ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirlerinin alınamayacağı ve rehinli malın satışının yapılamayacağı hususunun belirtilmesine,
f)Borçluların, mahkemenin izni dışında Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin,takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının YASAKLANMASINA, aksi hâlde yapılan işlemlerin hükümsüz olduğunun belirtilmesine,
g)Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar davacı-Borçlunun tescilli-tescilsiz tüm gayrimenkulleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İhtiyati Tedbir Konulmasına, ayrıca üzerilerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
h)Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar takip borçlusu olduğu veya üçüncü şahıs konumunda olduğu takiplerde kendilerine yönelik haciz ihbarnameleri gönderilmesinin tedbiren önlenmesine,
ı)Borçluların malvarlıklarının korunması amacıyla gerekli görülecek diğer tedbirlerin talep üzerine veya resen Mahkememizce Yargılama sonunda nihai karar verilinceye kadar yeniden değerlendirilebileceği hususunun belirtilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR