DİYARBAKIR 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

DİYARBAKIR 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888828
Şehir : Diyarbakır

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/319
Tebligat Konusu
:
Arş Temizlik Tekstil İnş. Oto. Madencilik San. Tic.Ltd.Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
13.02.2019 09:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

DİYARBAKIR
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/319
Davacı Arş Temizlik Tekstil İnş. Oto. Madencilik San. Tic.Ltd.Şti.'nin mahkememize açtığı Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan) davası nedeniyle;
7101 sayılı Kanunla değişik İcra İflas Kanununun 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu tespit edilmiş olmakla;
A) Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı davacı şirket hakkında 22/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin İcra İflas Kanununun 297. Maddesinin 2. Fıkrasında haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesine, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi de olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
C) 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nın 288/1. Maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294,295,296 ve 297. Maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
D)Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle de muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
E) İİK'nın 206. maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
F)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3. Madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 2 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
G)Geçici komiser olarak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde bilirkişi olarak kayıtlı bulunan SMMM MAHMUT KARADAŞLI ve İcra İflas Hukukçusu Öğretim görevlisi DOÇ. YILMAZYÖRDEM'İN GÖREVLENDİRİLMESİNE,
H) Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz edilerek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
I) Mahkememizin 2018/319 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/02/2018 günü saat 09:00'da yapılacağına, ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR