KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093094
Şehir : Kocaeli / İzmit

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/395 Esas
Tebligat Konusu
:
BAYSAN İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BAYSAN TRAFO KAZANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Duruşma Tarihi
:
22.01.2020 10:35

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2019/395 Esas

Davacılar BAYSAN İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BAYSAN TRAFO KAZANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; BAYSAN İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BAYSAN TRAFO KAZANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 04/09/2019 tarihinde verilmiş olan geçici mühlet kararının 27/11/2019 tarihli celsede 2 ay uzatılmasına karar verilmiştir. Geçici konkordato komiseri olarak atanan Murat Çelik, Ferah Yıldız ve İrfan Murat'ın konkordato komiserliklerinin geçici süre içerisinde de devamına karar verilmiştir.İİK'nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararının uzatımı ve uzama süresinde atanan geçici konkordato komiserlerinin ilanına karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararının uzatılması kararı ile birlikte; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294. maddesi uyarınca;
"Davacının, mahkememizin izni dışında geçici mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. maddenin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına,
İİK 295 maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden takip yapılamaması veya takiplerin durdurulmasına ilişkin tedbirin rehinli alacaklar yönünden uygulanmamasına, ancak rehinli alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış veya yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışına ilişkin işlemlerin yapılmamasına, muhafaza ve satışa ilişkin işlemlerin durdurulmasına,
Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüz olduğundan konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devrine ilişkin yapılıp, ancak devredilen alacağın konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğan alacaklara ilişkin devir sözleşmesinin hükümsüz sayılmasına,
Davacı şirketin üçüncü kişiler nezdinde bulunan alacaklarının haciz, muhafaza ve tahsil edilmesinin ve İİK 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin önlenmesine,
Davacı tarafça verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin tedbiren önlenmesine ilişkin ara kararımızdan dönülmesine,
Talep eden şirketlerin geçici mühlet süresinin başlangıç tarihi olan 04/09/2019tarihinden önceki döneme ait elektrik ve doğalgaz kullanım borcunun 308/c-2 fıkra hükmüne göre konkordatoya tabi olduğundan bu döneme ilişkin elektrik ve doğalgaz tüketim faturası bedellerinin ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisinin ve doğalgaz enerjisinin kesilmesinin tedbiren önlenmesine, mühletten sonra doğan elektrik ve doğalgazabonelik borçlarının İİK 308. maddesi uyarınca konkordatoya tabi olmayıp mühlet kararının sonuçlarından etkilenmediği ihtiyati tedbir kararı kapsamında olmadığından geçici mühlet süresinin başladığı 04/09/2019 tarihinden itibaren işleyen elektrik ve doğalgaz kullanım borcunun abonelik sözleşmesinin tarafı olan şirketlere ödenmesine" karar verildiğinden,
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Davanın duruşmasının 22/01/2020 günü saat 10:35'de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR