ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048314
Şehir : Diyarbakır

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/738 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hak iddia edenler
Duruşma Tarihi
:
22.10.2019 13:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2019/738 Esas Davacı Şirketi'nin mahkememize açtığı konkordato davası nedeniyle;7101 sayılı Kanunla değişik İcra İflas Kanununun 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu tespit edilmiş olmakla;
A)Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı davacı şirket hakkında 05/08/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B)Davacı şirketin İcra İflas Kanununun 297. Maddesinin 2. Fıkrasında haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesine, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi de olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflardan bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
C)7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nın 288/1. Maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. Maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
D)Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle de muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI TARAFLARA TEDBİREN TESLİMİNE,
E)İİK'nın 206.maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
F)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3. Madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı taraflara 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
G)Geçici komiser olarak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde bilirkişi olarak kayıtlı bulunan BAĞIMSIZ DENETÇİ AHMET AÇILMIŞ, SMMM SÜLEYMAN TELLİOĞLU, HUKUKÇU BİLİRKİŞİ YARDIMCI DOC. DR. YILMAZ YÖRDEM'İN GÖREVLENDİRİLMESİNE,
H)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını, delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
I)Mahkememizin 2019/738 esas sayılı konkordatosunun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 22/10/2019 günü saat 13:30'da yapılacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere Resmi İlan Portalından ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR