İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılar toplantısına davet

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200185
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019 / 232 Esas
Tebligat Konusu
:
Hikmet Doğan “KORAY HIRDAVAT”
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar
Toplantı Tarihi
:
21.08.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET
Hikmet Doğan “KORAY HIRDAVAT”
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019 / 232 E. sayılı dosyası)

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/232 E. sayılı dosyasında görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle Hikmet Doğan “Koray Hırdavat” hakkında 12.07.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiştir. Geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hüseyin MENEMENLİOĞLU ve Ahmet SAÇMAZ’dan oluşan heyetimizin konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.
Heyetimizce İİK m. 299 uyarınca Alacaklılara Alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı 24.07.2019 tarihinde (ILN01029602) yapılmıştır. Ayrıca 20.02.2020 tarihinde adresi bilinen alacaklılara posta yolu ile davet çıkılmıştır.
Bu ilanda, İİK m. 299 f.1, C3 gereğince alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe Konkordato alacaklılar toplantısında oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş olup alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı Adi Alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Adi Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 21.08.2020 CUMA günü saat 14:00 – 17:00 arasında Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralları dikkate alınmak suretiyle Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi (Erzene, 4, 2, 35040 Bornova/İzmir) adresinde yapılacaktır.
Toplantıya katılım sağlamayan alacaklılar, İcra ve İflas Kanununun 302. maddesinin 7. fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir TÜRKİYE” adresine şirket imza yetkilisi veya avukatı bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabileceklerdir.
Borçluların konkordato projesinin müzakeresi ve oylanması amacıyla 21.08.2020 günü tek bir toplantı yapılacak olup; ikinci bir alacaklılar toplantısının yapılması kanunen mümkün değildir.
Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.
İİK m.301 çerçevesinde, alacaklıların Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri “Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir TÜRKİYE” adresinde inceleyebileceklerdir.
Alacaklıların belirtilen yer, günde ve saate gerçekleştirilecek toplantıya katılarak veya toplantıdan sonraki bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin; bizzat katılabilecekleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca Konkordato Toplantısına Katılma, Toplantıda Oy Kullanma ve Tutanağı İmzalama Yetkilerini içeren Vekâletname aslını veya onanmış bir örneğini, Tüzel Kişi Temsilcileri bakımından Noterde düzenlenmiş İmza Sirküleri aslını ve fotokopisini ve tüm katılanların getirmesi zorunlu bu belgelerinin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “Aslına Uygundur” ibaresi içeren imzalı bir örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Baro Kimliği ) (tüzel kişilerde ise imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi) yanında getirmeleri gerektiği yetki temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere Alacaklılar Toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur. 24.07.2020
Toplantı Konusu Yer Saat
Adi Alacaklılar Toplantısı Dramalılar Köşkü 14:00-17:00
Kent Arşivi ve Müzesi
Erzene, 4, 2, 35040 Bornova/İzmir
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof. Dr. Ali Fatih DALKILIÇ Hüseyin MENEMENLİOĞLU Ahmet SAÇMAZ
SMMM, CIA, CRMA, CMA Hırdavat Sektörü-Bilirkişi Makine Mühendisi-Bilirkişi
DEÜ İşletme Fakültesi
Muhasebe ve Finansman
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR