MARMARİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

MARMARİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925758
Şehir : Muğla / Marmaris

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/386 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
19.03.2019 09:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARMARİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/386

Davacılar EFECE TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, FEYTUR İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TURİZM OTELCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ERTUĞRUL KURTULAN ve YAVUZ KURTULAN tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davası nedeniyle;
Mahkememizin 02/01/2019 tarih ve 2018/386 Esas sayılı dosyasınınara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
19/12/2018 tarihli ara kararımız doğrultusunda dosyanın bilirkişi kuruluna tevdii edilerek rapor aldırılmış olduğu, bu rapora karşı davacılar vekilince itiraz edildiği, itiraz dilekçesi ekinde uzman görüşünün sunulmuş olduğu görüldü.
31/12/2018 havale tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre; her ne kadar Feytur İnşaat İthalat İhracat Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi'nin küçük işletme vasfını haiz olmadığından bahisle bağımsız denetim raporu alma zorunluluğu bulunduğu belirtilmiş ise de, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde 30/04/2018 tarih ve 2018/11828 Sayılı Bakanlar Kurulu ile Yapılan Değişiklik incelendiğinde, adı geçen şirketin Orta ve Büyük Ölçekli İşletme Niteliğinde olmadığı, Mevcut hali ile Mikro ya da küçük işletme olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmış, nitekim davacı vekilince sunulan uzman görüşü de bu tespitimiziteyit etmiştir. Belirtilen nedenlerle, ilgili şirket hakkında finansal analiz raporu düzenlenmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.
31/12/2018 havale tarihli bilirkişi raporu incelendiğinde 2004 sayılı İİK.nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin davacı tarafça dosyaya sunulmuş olduğu anlaşılmakla;
Davacılar yönünden;
A) İİK'nun 286. ve 287 maddeleri gereğince 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,
İİK'nun 288. maddesi uyarınca; Geçici mühlet kararının, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilmesine ve derhâl Marmaris Tapu Müdürlüğüne, Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğüne, Marmaris Vergi Dairesine, Marmaris Gümrük ve Posta İdarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine,ilanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin belirtilmesine,
İİK'nun 288. maddesi uyarınca; Geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan,
Geçici mühlet kararı ile birlikte İİK'nun 294. maddesinde belirtilen kesin mühletin sonuçlarına hükmedilmesine ve kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarınıngereği olarak geçici mühlet içinde borçlular aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanamamasına, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlememesine,
İİK'nun 294/4. maddesi gereğince; Takas işlemlerinin bu kanunun 200 ve 201. maddelerine tâbi olduğuna, ve bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihinin esas alınmasına,
Tedbiren; Feytur İnşaat Limited Şirketinin banka hesaplarına haciz ve bloke uygulanamamasına ve hesaplardaki bedellerin borçlu şirket tarafınca kullanılmasına engel olunmamasına,
İİK.'nun 295. maddesi gereğince; Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçlarının gereği olarak, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılmış olan takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamamasına ve rehinli malın satışının gerçekleştirilememesine,
İİK.'nun 296. maddesi gereği; Kesin mühletin sonuçlarının sözleşmeler bakımından uygulanmasına,
İİK.'nun 297. maddesi gereği; Kesin mühletin konkordato talep eden borçlular bakımından sonuç doğurmasına, bu kapsamda;
Borçluların, geçici konkordato komiserinin nezareti altında işlerine devam edebilmesine, davacı şirketlerin yönetim organının ve davacı gerçek kişilerin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserininonayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Borçluların, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edememesine, kefil olamamasına, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredememesine, takyit edememesine ve ivazsız tasarruflarda bulunamamasına, aksi hâlde yapılan işlemlerin hükümsüz olduğuna,
Borçluların bu karara yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranmaları halinde,mahkemece borçluların malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılabileceğine veya İİK'nun 292. maddesi karar verebileceğine,
B) İİK'nun 287/3 maddesi gereğince; Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere; İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı listesinde yer alan yeminli Mali Müşavir MEHMET GÜNAY KARATAŞ'ın (TC.No: 44692031874) geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Geçici konkordato komiseri için göreve başlama tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;aylık 4.000,00 TL ücret takdirine, ücretin yatırılan gider avansından karşılanmasına, daha önce yatırılan ücretin yeterli olmayacağı anlaşıldığındankonkordota komiseri için 15.000,00 TLek ücretin yatırılması için davacılar vekiline bildirimde bulunulmasına,
Geçici konkordato komiserininkimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve görev sınırının geçici mühlet kararı sonuçları ile birlikte Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalından ilanına,
C) Geçici konkordato komiserine, borçlu şirketlerin, şirket merkezlerinde ve diğer borçluların iş yerlerinde, borçluların ticari defterleri ile borçluların mal varlığına ilişkin envanterleri ve konkordato talebine konu tüm bilgi ve belgeleri üzerinde her türlü inceleme yetkisi verilmesine,
Dair; İİK.nun 287/son maddesi gereğince Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yolu kapalı olmak üzere
Davanın duruşmasının 19/03/2019 günü saat 09.00 'da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR