VARKAN GEMİ İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

Alacaklılar toplantısı davet ilanı

VARKAN GEMİ İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01151772
Şehir : İstanbul / Beşiktaş

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/6 E.
Tebligat Konusu
:
Varkan Gemi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi, Varkan Ege Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
01.04.2020 13:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLÂNI

Varkan Gemi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi
Varkan Ege Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/6 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 649626 numarasına kayıtlı, “Levent Mah. Güllü Sk. No:2 Beşiktaş” merkezli Varkan Gemi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 650459 numarasına kayıtlı, “Levent Mah. Güllü Sk. No:2 Beşiktaş” merkezli Varkan Ege Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/6 E. sayılı dosyasında, İİK md. 289 gereğince 23.05.2019 tarihi saat 13:36’dan itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti Muhasebe Uzmanı Prof. Dr. Mert Erer, Hukukçu Prof. Dr. Murat Yavaş ve Finans Uzmanı Mütteki Sezen’in görevlerinin devamına karar verilmiştir.
Heyetimizce İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş (İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilânı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olup, söz konusu davet ilânlarında, İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren bildirilmiştir), alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato Komiseri ve alacaklar kurulu ile bunların görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Komiser Heyetimizce 1 Nisan 2020 Çarşamba günü rehinli alacaklılar ile saat 13:00’da (İİK md.308 h) ve adi alacaklılar ile (İİK md.301) saat 13:30’da Levent Mah. Güllü Sk. No:2 Beşiktaş adresinde borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri saat 10:00 ile 12:00 ve 14:00 ile 17:00 arasında şirketlerin yukarıda bildirilen adreslerinde inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya baro kimliği) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Prof. Dr. Murat Yavaş Prof. Dr. Mert Erer Mütteki Sezen

İcra-İflas Hukuku Uzmanı Muhasebe Uzmanı Finans Uzmanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR