KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflasın ertelenmesine ilişkin hüküm özetinin ilanı

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00921455
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 02.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/862 Esas
Tebligat Konusu
:
NİLMAK ELEKTRİK VE MOTOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/862 Esas

KARAR NO : 2018/541

Davacı NİLMAK ELEKTRİK VE MOTOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce 21/11/2018 tarihinde iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmakla hüküm özetinin ilanına ilişkindir.

1-Açılan davanın KABULÜ ile,-Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğünde 20527 sicil numarası ile kayıtlı NİLMAK ELEKTRİK VE MOTOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin iflasının İİK 179 maddesi gereğince 1 yıl süre ile ERTELENMESİNE,

2-Davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların menfaatleri de dikkate alınarak İİK 179/b maddesinin 1,2 ve 3 fıkraları gereğince ;

a-Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve İİK 256 maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere, borçlu davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere mevcut tüm takiplerin durmasına ve yeni takip yapılmamasına,
b-Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlamış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehin ile karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak kaydı ile muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,
c-Davacı aleyhine başlatılan icra takipleri sırasında davacıya ait işyerlerinden haczedilerek muhafaza altına alınan tesis, makine ve cihazlar üzerindeki hacizler ve muhafaza tedbirleri baki kalmak kaydı ile bu hacizli malların yedieminleri değiştirilerek hukuki ve cezai sorumlulukları hatırlatılmak sureti ile davacı şirketin yetkili temsilcisine yediemin sıfatı ile teslimine,
d-Davacı şirkete ait tüm taşınmazlar ile motorlu taşıtların kayıtlarına üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından yargılama esnasında konulmuş olan ihtiyati tedbirin erteleme süresi sonuna kadar devamına,

3-İİK 179/a maddesi uyarınca davacı şirkete Onur AKPINAR'ın denetim kayyımı olarak atanmasına,
-Kayyıma bu aşamada aylık 1.000,00-TL ücret takdirine, takdir edilen ücretin şirket bünyesinden ödenmesine,

4-Davacı şirketin organlarının görev ve sorumluluklarının devamına, ancak alacaklıların haklarının korunması için yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına,

5-Kayyıma asıl karar ile verilen bu görevin derhal duyurusunun yapılmasına, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosya içinde muhafazasına,

6-Kayyımdan karar tarihinden itibaren üçer aylık devreler halinde şirketin mali durumu ve faaliyetleri ile ilgili rapor tanzim ederek mahkememize vermesinin istenmesine, şirketin iyileştirme projesine aykırı tutum ve davranışlarının yada şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin kayyım onayına bağlı tutulmasına ilişkin karara aykırı tutum ve davranışların tespiti halinde bu konuda mahkememize derhal bilgi vermesi gerektiğinin tebliğ evrakında hatırlatılmasına,

7-Erteleme kararının hüküm fıkrasının İİK 179/a maddesi gereğince İİK 166/2 maddesindeki usul ile ilanına,

8-Erteleme kararının İİK 166/2 maddesi uyarınca tapu sicil müdürlükleri Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Odası, bankaların Kocaeli şubeleri, SGK İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara bilgi verilmesine,

9-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 35,90-TL harçtan, peşin alınan 29,20-TL harcın mahsubu ile bakiye 6,70-TL harcın davacıdan alınmasına,

10-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

11-Dava, niteliği gereği hasımsız dava olup davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, davacı vekili Av. Bülent İzzet TAFLIOĞLU ile müdahil Ziraat Bankası vekili Av. Senem KORKMAZ 'nin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi, okundu usulen anlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR