İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İflas sıra cetveli ve ikinci alacaklılar toplantısına davet ilanı

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091823
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/2 İFLAS
Tebligat Konusu
:
TÜMKA KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
24.12.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2017/2 İFLAS


İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’nden


SIRA CETVELİ ve İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI


MÜFLİS ve KİMLİĞİ : TÜMKA KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İst. Ticaret Sicil No: 822/1 Vergi No: 8750043860
İFLAS KARARI : İst. 6 Asliye Tic. Mahkemesinin 22/11/2016 gün ve2016/514 E.dos.
2. ALACAKLILAR TOPLANTI TARİH, SAATİ: 24/12/2019 günü Salı günü saat 10,00'de yapılacaktır.
SIRA CETVELİ TARİHİ :22/11/2019
Gündem:Dosyamız üzerinden yapılacak 2. alacaklılar toplantısının 24.12..2019 günü saat 10,00'de İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 1.İflas Dairesi ( B1-2B05 ) kaleminde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri, bu kapsamda alacak yazdıranlara muhtıra gönderilmesine ve nisap için İİK 221 maddesi hükümlerini uygulanmasına,

  • Masa vekili tarafından dosyaya sunulacak olan raporun okunması, ayrıca faaliyet raporu hazırlanmasına
  • İflasın açılmasından itibaren yapılcak ikinci alacaklılar toplantısına kadar yapılan işlemlerin ibrası,
  • İflas idare memurları istifa ettiğinden İİK'nun 223 maddesi kapsamında "Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir" düzenlemesi de dikkate alınarak seçim yapılmasına
  • Müflisin taşınır ve taşınmaz mallarının satışı hususunda seçilecek iflas idare memurlarına, iflas idaresi seçilmemesi halinde iflas masası adına iflas müdürüne yetki verilmesine, masa vekilinin görevine devam edip etmemesi, ücretinin belirlenmesi,
  • Müflisin 3.ncü şahıslardaki hak ve alacaklarının masa tarafından takibi veya İİK 245 maddesi kapsamında talepeden alacaklılardan birinetakip etme veyaDevretme yetkisi verilmesine

a-Müflis masasına alacak kayıt talebinde bulunan alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemleritamamlanarak İİK.nun 206, 207, 230, 231, 232 ve 233.maddelerine uygun olarak düzenlenen alacaklılar sıra cetveli 234. maddenin öngördüğü şekil şartlarına uygun olarak ilan edilmiş ve alacaklılara tebliğat yapılmış, İflas dosyasında incelemeye hazır tutulmuştur.
b- İİK. nun 235 ve 237. maddelerindekisüreler nazara alınarak 2. Alacaklılar toplantısının yukarıda yazılı gün
ve saatte İstanbul1. İflas Müdürlüğüne ait odada yapılmasına karar verilmiştir.
c) sıra cetveli yapılan kayıt No: 158 ila 164 dahil Alacaklıların Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların
(15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısının yapılacağı İstanbul Adliyesi,Cağlayan/İST.( İst. 1. İflas Dairesinde( B1-2B05 ) ve yazılı gün ve saatte hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri Alacaği kısmen veya tamamen red olunan alacaklıların kayıt kabul davası açılmış ise ilgili mahkemeden toplantıya katılma kararı ibraz etmeleri, müflisin ulaşılamayan malları ile tasarrufun iptaline konu edilebilir işlemlerin bildirilmesilüzumu İcra ve İflâs Kanununun 232, 234, 235, 309/d ve 273-1-2. maddeleri gereğince SIRA CETVELİ ve 2. ALACAKLILAR TOPLANTI GÜN ve SAATİ ilân ve tebliğ olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR