KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas ertelenmesi davasının ilanen tebliği

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890076
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKVİM 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1017 Esas
Tebligat Konusu
:
DE-KA METAL VE AHŞAP SANAYİ TİCARET AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2016/1017 Davacı DE-KA METAL VE AHŞAP SANAYİ TİCARET AŞ tarafından HASIMSIZ açılan (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;TTK.377. Ve İİK. 179. Maddesi gereğince, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 25905/Merkez sicil numarasında kayıtlı davacı DE-KA METAL VE AHŞAP SANAYİ TİCARET AŞ'nin 31/07/2018 günü saat 10.55 itibarı ile İFLASININ BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE.
Erteleme süresinin bitiminde erteleme süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağının kayyım raporları,şirketin mali durumu ve iyileştirme projesinin gerçekleşme koşulları gözetilerek süre bitiminde yeniden değerlendirilmesine,
2- a) Davacı şirkete İİK. 179/a. 2. fıkra ve TTK. 377. maddesiuyarınca, geçici kayyım olan, Doç.Dr.Veli Akel'in erteleme ile birlikte kayyım olarak atanmasına. Yargılma sırasında Geçici Denetim Kayyımı olarak görevlendirilmiş olan diğer kayyım Yrd Doç Dr Savaş Bayram'ın ise geçici kayyımlık görevinin kaldırılmasına,
b) Kayyımın erteleme süresince görev yapmasına kararın ivedi olarak kayyıma bildirilerek yemini yaptırılmak sureti ile görevlerine başlamasına, kayyımın görev süresinin erteleme süresi kadar olduğuna.
c) İİK. 179/a- 3.fıkra gereğince, TTK. nun şirketinYönetim Kuruluna verdiğigörev ve yetkileri ile kanuni temsil yetkisi saklı kalması kaydı ile, bu görev ve yetkilerin kullanılması ve alınacak kararlar ile yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımınonayına bağlı tutulmasına.
d) Kayyımın, hem şirketin mal varlığının korunması ve hem de alacaklarının korunması ve alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine.
e) Kayyımınkarar tarihinden itibaren göreve başlamak sureti ile öncelikle TTK. 376. maddesi gereğince, şirketin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve şirket mali durum cetvellerini düzenlemek görevi verilmek sureti ile, karar tarihinden itibaren davacı şirketçe dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre, iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek, şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmasına. Raporların mahkeme veznesine yatırılacak avanstankarşılanmak suretiyle müdahil ve itirazda bulunan alacaklılara tebliğine.
f) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyım tarafından rapor süresi beklenmeksizin İİK. 179/b-Son fıkrası gereğince derhal mahkememize bilgi ve rapor sunulmasına. Böyle bir olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına.
g) Kayyımın görev ve yetkilerinin kullanılması veya kapsamında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde mahkememize başvurularak karar alınmasına.
h) Kayyıma borçların ödenmesi konusunda alacaklı taraflarla görüşme, gerek gördükleri takdirde gerekli anlaşmaları yapma ve alacaklılarla mutabakata varılması halinde alacaklar komitesi oluşturma görev ve yetkisinin verilmesine.
ı) Kayyım Doç. Dr. Veli Akel'eaylık 1.700 TL net ücret takdiri ile şirketin mali bünyesinden karşılanmasına ve her ayın en geç son günü itibariyle bu ödemenin kendisine yapılmasına.Kayyım ücretinin ödenmesi konusunda şirketin mali bünyesinden karşılanması ile ilgili uygulamada aksaklık meydana gelmesi halinde kayyım ücretinin peşin olarak yatırılmasının istenebileceği yönünde talep olması halinde bu hususta erteleme döneminde karar verilebileceğine.
J) Şirket hesaplarının ve nakit akışının kontrolü bakımından Şirket alacaklarının kayyım tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine. Alacaklılara yapılacak ödemelerin ve şirket alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına. Bu hususta kayyıma görev ve yetki verilmesine
3- Mahkememizce iflasın ertelenmesi talebi üzerine 17/06/2016 tarihinde alınan tedbirlerden;
a) İİK. 179/b maddesi gereğince, mahkememizce verilen tedbir kararlarından, 1-a bendindeki İİK. 206. maddesinin 1. sırasında olan alacaklara ilişkin olanları hariç olmak üzere, HMK 389ve İİK. 179/a ve b maddeleri göz önünde bulundurularak 6183 S.Y. ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
b) Aynı kararın 1-b,c ve 2. bendindeki ve şirket adına kayıtlı gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlara ve hisse devrinin önlenmesi bakımından Ticaret Sicil Memurluğundakikayıtlarına konulan ihtiyati tedbirin devamına.
c) 3. bendindeki davacı şirketin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek tanzim etmesinin senet düzenlenmesinin alacak devir ve temlik etmesi işlemlerinin durdurulmasına ilişkin şirketin devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımın iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyıma bildirilmek ve belgelere eklenmek suretiyle çek senet keşide ve temlike kayyım kontrol ve denetimi altında kayyımın onayı şartı ile izin verilmesine.
d)4. bendindeki İİK. 179/b maddesi gereğince erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni nedeni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler başlatılabileceğinden veya başlamış takiplere devam edilebileceğinden bu takipler nedeni ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesinin yasa hükümleri göz önüne alınarak durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
4-Tedbirlerin infazı konusunda Kayseri Nöbetçi İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine.
5- a) İflasın ertelenmesine ilişkin kararın hüküm özetinin İİK. 179/a-son maddesi , İİK.166.maddesi gereğince tirajı 50.000. üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte davacı şirketin muamele merkezi olan Kayseri de yayınlanan yerel gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine.
b) Aynı şekilde hüküm özetinin İİK.166/2. maddesi gereğince Tapu Sicil Müdürlüklerine,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ticaret Sicil memurluğuna,Gümrük ve Posta İdarelerine, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odalarına, Vergi Dairelerine bildirilmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığına,özel yasalar gereği Noterler Birliği ve Kayseri’deki Noterlere bildirilmek üzere Noterler Odası Başkanlığına, Bankalara duyurulmak üzere Türkiye Bankalar Birliğine,Menkul Kıymet Borsalarına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine.Masrafların alınan avanstan karşılanmasına.
Duruşmada hazır bulunanlara tebliğ tarihinden itibaren geçerli sair alacaklılar yönünden ise ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içinde istinaf – Temyiz yoluna başvurulabileceği aksi takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR