BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas erteleme davasının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908168
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/721 Esas
Tebligat Konusu
:
Müflis: AZİZ BEBE TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar, borçlular ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN


ESAS NO: 2015/721
Davacı AZİZ BEBE TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda;
H Ü K Ü M :
1--Davanın kabulü ile borca batık olduğu anlaşılan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 600054/0 numarasına kayıtlı davacı AZİZ BEBE TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İFLASININ İİK Mülga 179/a vd. maddeleri gereğince 07/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,
a) Kayyımın şirket mal varlığının korunması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmaması, iyileştirme projesinin uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmesine, bu şekilde Mahkememizin tedbiren verilen mevcut görevlerinin devamına; şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin kayyım onayına bağlı kılınmasına,
b) Şirketin menkul ve gayri menkullerinin satışına ilişkin konularda yönetimce alınmış bulunan kararların uygunluğu konusunda kayyım tarafından mahkemeden onay alınmasına.
c) Şirket mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımca rapor süresi beklenmeden Mahkemeye bildirilmesine.
d) Kayyımın uygun göreceği sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunulmasına, ihtilaf halinde mahkemeden görüş alınmasına, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasının denetim ve takip edilmesine,
e) Kayyıma aylık 2.000,00'er TL ücret takdirine, ücretin kayyımlar tarafından doğrudan kayyım atandığı şirketlerin hesaplarından tahsil etmelerine;
Kayyımlara görevlerinin yazı işleri müdürlüğünce derhal ve resen tebliğ edilmesine, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosyasında saklanmasına,
2-Tensip ara kararı gereğince verilen ihtiyati tedbir kararlarının aynen DEVAMINA, bu anlamda olmak üzere: Davacı şirketin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ve İİK 206 maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanuna dayalı takipler de dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın, iflas erteleme talebinde bulunan şirket hakkında yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına, (TEDBİR TARİHİNDEN ÖNCE başlatılmış takiplerin bulunduğu yerde durdurulmasına),Tedbir kararı tarihinden sonra doğacak davacı şirketin işletme giderleri kapsamında olan borçlarının(kira,işçi maaşları,sigorta pirimi, enerji gideri vs) ihtiyati tedbir kararı kapsamında bulunmadığına,
b)Davacı şirket aleyhine halen yürüyen (şirket borçlarına kefil olanlar hariç olmak üzere) rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde sadece muhafaza ve satış işlemlerinin durdurulmasına,
c)Şirket yönetim kurulunun TTK'daki görev ve sorumlulukları devam etmek koşuluyla İİK 179 maddesi uyarınca kayyım olarak atanan mali müşavir HAYRİ HAKAN KIVANÇ, MERT UYDACI ile Doç. Dr. TURKAY ÖZDEMİR'in tensiben yapılan görevlendirmeler kapsamında belirlenen görev ve ücret ile tedbirler kapsamında da kayyımlık görevinin devamına,
d)Şirket faaliyetlerinin kayyımların denetim ve onayı doğrultusunda yönetim kurulunca sürdürülmesine, iyileştirme projesindeki ıslah tedbirlerin bu şekilde icrasına,
e)Olumsuz gelişmelerin varlığı halinde derhal gerekli tedbirlerin alınması ile birlikte mahkememize bildirilmesinin kayyımlara ihtarına,ihtarın bu tutanağın tebliği suretiyle yapılmasına,
f) Davacı şirket aleyhine daha önce başlayan icra takipleri ile ilgili olarak haczedilen ve muhafaza altına alınan eşya, taşıt, makine, teçhizat, malzeme, demirbaşlardan şirketin erteleme projesini yerine getirmesi için gerekli olanların talepleri halinde şirket yetkililerine yediemin olarak teslimine,
g)Davacı şirkete ait taşıtların, şirket işleyişi için gerekli makine, teçhizat ve demirbaşların 3.kişilere devir ve temlik edilmemesine, bunlar üzerinde 3.kişiler yararına ayni ve şahsi hak oluşturulmamasına,
h) Davacı şirketin 2019 yılında öngördüğü sermaye artışının aynı yılın ilk üç ayı içinde yapılmasına ve kayyımlarca takibine,
Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR