BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas erteleme davası karar tebliği

BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925168
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/705 Esas
Tebligat Konusu
:
ULUIŞK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN


ESAS NO: 2015/705


Davacı ULUIŞK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda;
H Ü K Ü M :
1-Davanın kabulü ile borca batık olduğu anlaşılan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 540611-0 numarasına kayıtlı davacı ULUIŞIK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ'nin İFLASININ İİK 179/a vd. maddeleri gereğince 12/09/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY SÜRE İLE ERTELENMESİNE,
Davacı şirkete İİK m.179/a.2 ve TTK m.324.2 uyarınca denetçi kayyım olarak atanan mali müşavir KADRİYE DEMİRCİ ve hukukçu Yrd. Doç. Dr. TURKAY ÖZDEMİR 'in görevlerinin devamına,
a) Kayyımın şirket mal varlığının korunması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmaması, iyileştirme projesinin uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmesine, bu şekilde Mahkememizin tedbiren verilen mevcut görevlerinin devamına; şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin kayyım onayına bağlı kılınmasına,
b) Şirketin menkul ve gayri menkullerinin satışına ilişkin konularda yönetimce alınmış bulunan kararların uygunluğu konusunda kayyım tarafından mahkemeden onay alınmasına.
c) Şirket mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımca rapor süresi beklenmeden Mahkemeye bildirilmesine.
d) Kayyımın uygun göreceği sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunulmasına, ihtilaf halinde mahkemeden görüş alınmasına, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasının denetim ve takip edilmesine,
e) Kayyıma aylık 1.500,00'er TL ücret takdirine, ücretin kayyımlar tarafından doğrudan kayyım atandığı şirketlerin hesaplarından tahsil etmelerine;
Kayyımlara görevlerinin yazı işleri müdürlüğünce derhal ve resen tebliğ edilmesine, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosyasında saklanmasına,
2-Tensip ara kararı gereğince verilen ihtiyati tedbir kararlarının aynen DEVAMINA, bu anlamda olmak üzere: Davacı şirketin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ve İİK 206 maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanuna dayalı takipler de dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın, iflas erteleme talebinde bulunan şirket hakkında yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına, (TEDBİR TARİHİNDEN ÖNCE başlatılmış takiplerin bulunduğu yerde durdurulmasına),Tedbir kararı tarihinden sonra doğacak davacı şirketin işletme giderleri kapsamında olan borçlarının(kira,işçi maaşları,sigorta pirimi, enerji gideri vs) ihtiyati tedbir kararı kapsamında bulunmadığına,
b)Davacı şirket aleyhine halen yürüyen (şirket borçlarına kefil olanlar hariç olmak üzere) rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde sadece muhafaza ve satış işlemlerinin durdurulmasına,
c)Şirket yönetim kurulunun TTK'daki görev ve sorumlulukları devam etmek koşuluyla İİK 179 maddesi uyarınca kayyım olarak atanan. Mali Müşavir KADRİYE DEMİRCİ ve hukukçu Yrd. Doç. Dr. TURKAY ÖZDEMİR 'in tensiben yapılan görevlendirmeler kapsamında belirlenen görev ve ücret ile tedbirler kapsamında da kayyımlık görevinin devamına,
d)Şirket faaliyetlerinin kayyımların denetim ve onayı doğrultusunda yönetim kurulunca sürdürülmesine, iyileştirme projesindeki ıslah tedbirlerin bu şekilde icrasına,
e)Olumsuz gelişmelerin varlığı halinde derhal gerekli tedbirlerin alınması ile birlikte mahkememize bildirilmesinin kayyımlara ihtarına,ihtarın bu tutanağın tebliği suretiyle yapılmasına,
f) Davacı şirket aleyhine daha önce başlayan icra takipleri ile ilgili olarak haczedilen ve muhafaza altına alınan eşya, taşıt, makine, teçhizat, malzeme, demirbaşlardan şirketin erteleme projesini yerine getirmesi için gerekli olanların talepleri halinde şirket yetkililerine yediemin olarak teslimine,
g)Davacı şirkete ait taşıtların, şirket işleyişi için gerekli makine, teçhizat ve demirbaşların 3.kişilere devir ve temlik edilmemesine, bunlar üzerinde 3.kişiler yararına ayni ve şahsi hak oluşturulmamasına,
Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR