Yazdır

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Zenginleştirilmiş kütüphane kurulumu ve donatımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496812
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Afyonkarahisar Merkez Selçuklu İlkokulu
İhale Türü : Yapım İşi
Niteliği, Türü, Miktarı : ÖZELLİKLERİ TEKNİKŞARTNAME EKİNDE YAZILI OLAN MAL VE MALZEMELER Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/513922
İhalenin Yapılacağı Yer : Karaman Mah. Karaman İş Merkezi Kat:4 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ SELÇUKLU İLKOKULUNA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ (90 METREKARE)

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Afyonkarahisar İli Merkez Selçuklu İlkokuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane Kurulumu ve Donatımı işi (90 Metrekare) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/513922

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARAMAN MAHALLESİ KARAMAN İŞ MEREZİ KAT.4 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722137607 - 2722137605

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek03@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÖZELLİKLERİ TEKNİKŞARTNAME EKİNDE YAZILI OLAN MAL VE MALZEMELER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Afyonkarahisar Merkez Selçuklu İlkokulu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasını Müteakiben sonraki gün yer teslimi yapılır ve 40 gün içerisinde bitirilir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karaman Mah. Karaman İş Merkezi Kat:4 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen mal ve malzemeler ile ilgili tüm belge ve sertifikalar

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İhaleye girecek firmalardan - resmi kurumlar hariç - z-kütüphaneye ait benzer iş bitirme belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici, herhangi bir arıza/sorun durumunda, müdahele edebilecek kapasitedeki yetkili elemanlarının ad-soyad, firmadaki sorumluluk alanlarına ait bilgileri ve bu kişilere 7 gün 24 saat ulaşabileceği telefon numaralarını İDARE'ye ve Z-Kütüphane kurulan okul müdürlüğüne bildirmelidir. ve Z- Kütüphane, kurulum itibariyle en az 2 (iki) yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. alınan mal ve hizmetler en az 2 (iki) yıl süreyle yüklenicinin ücretsiz parçalı bakım onarım garantisi altında olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bilgisayar, altyapı, tesisat, mobilya ve donanımların hiçbir parçası herhangi bir gerekçeyle 2 yıllık garantiden ayrı tutulmayacaktır. Yüklenici firma arıza yapan garantili donanımın (mobilya, dolap, masa, sandalye, bilgisayar, tesisat, aydınlatma vb.) onarımını yerinde yapacaktır. Garanti süresi içerisinde tüm bakım ve onarım hizmetleri ücretsiz olmalıdır.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kaydı

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, sözleşme aşamasında z-kütüphanenin 3 boyutlu tasarımlarını, irtibat bilgilerini ve iş planını içerecek şekilde hazırlık dosyasını İDARE'ye ve yer teslimiyle birlikte oku müdürlüğüne sunmalıdır.

Öğrencilerin z-kütüphaneyi cazip bir mekan olarak görmeleri için tasarımın her aşamasında öğrencilerin yaş ve pedagojik olarak gelişim düzeyleri esas alınacaktır. Bakanlığımıza ait internet sitelerinden http://z-kutuphane.meb.gov.tr/ ve http://dhgm.meb.gov.tr/z-kutuphane/kutuphane.html linkinde örnek olarak hazırlanmış tasarımlar bulunmaktadır. Yüklenici bu tasarımları esas alarak ihale neticesinde yapılan yer teslimine göre kendi tasarımını hazırlayacaktır.

Yüklenici tasarımını Bakanlığın ilgili Başkanlığına e-posta yoluyla (meb.zkutuphane@gmail.com) ulaştıracak olup z-kutuphane.meb.gov.tr/ adresinden gelecek ONAY e-postası ile bu tasarımı uygulamaya geçirebilecektir.

Z-Kütüphane için donanımı olarak tasarlanan bütün mobilya, aksesuar ve tefrişat malzemeleri
yüklenici tarafından mal/hizmetin verileceği okulun türüne (ilkokul,ortaokul veya lise) göre 3 boyutlu olarak çizilip BAŞKANLIK'ın onayından sonra temini sağlanacaktır.

Z-Kütüphane'nin iç cephe boyası, genel tasarımın devamı olarak düşünülerek seçilecektir.
sıcak ve soğuk renkler, birbirlerinin kontrastı olacak şekilde tercihler yapılmalıdır. seçilen renkler mimari bütünlüğü sağladığı için tasarımda karar verilen renklere BAŞKANLIK'ın onayı dışında müdahale edilmeyecektir.

Kütüphanede kullanılacak Led Panel sayısını belirlemek için aydınlatma hesabı yapılmalı ve İDARE'ye onaylatılmalıdır.

Enerji Data ve telefon prizleri ve diğer tesisat elemanlarının yerleşimi tasarıma uygun bir şekilde İDARE tarafından gerekli yönlendirmeler yapıldıktan sonra tesis edilecektir.

Yüklenici, komisyon tarafından belirlenen kitapları İDARE'nin ve BAŞKANLIK'ın onayı ile temin eder.

Yüklenici ve okul idaresi tarafından işin başlangıcında 9 tane ve işin tesliminde 9 tane olmak üzere z-kütüphane kurulacak mekanın ayrı ayrı açılardan toplam 18 adet fotoğrafı çekilecektir. fotoğraf çekimini okul idaresi ve yüklenici birlikte yapacaktır. iş tesliminde, fotoğraf çekiminden önce kitaplar raflara dizilmiş olacaktır. Okul idaresi işin tesliminden hemen sonra z-kütüphanenin 20 saniyelik videosunu, 9 adet fotoğrafı ve kitap listesini z-kutuphane.meb.gov.tr adresine kurum girişi yaparak yükleyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR