BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Zafer müzesi restorasyon işi yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699834
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

LİDER 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/508430
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Tescilli Taşınmazın Restorasyonu (Afyonkarahisar Zafer Müzesi Restorasyonu)
İşin Yapılacağı Yer
:
Afyonkarahisar Merkez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İhale Salonu - Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 – MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR ZAFER MÜZESİ RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2017/508430
İşin Adı : Afyonkarahisar Zafer Müzesi Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR 03200
b) Telefon ve faks numarası : 2722163043 - 2722163042
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.afyonozelidare.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tescilli Taşınmazın Restorasyonu (Afyonkarahisar Zafer Müzesi Restorasyonu)
b) Yapılacağı Yer : Afyonkarahisar Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 700 Takvim Günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İhale Salonu - Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 – MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 20.12.2017 - 10:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
m) Bu bent boş bırakılmıştır.
n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhalelerde aday veya isteklilerden;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
istenilmesi zorunludur.
Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
4.3.2. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.3.3. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.
4.3.4. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.
4.3.5. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.
4.3.6. İsteklinin organizasyon yapmasına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
4.3.6.1.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Mimar veya İnşaat Müh. En Az 5 yıl Deneyimli
(Restorasyon konusunda deneyimli)
1 Şantiye İnş. Teknikeri En Az 3 yıl Deneyimli
1 Şantiye Arkeolog En Az 3 yıl Deneyimli

Anahtar teknik personelin beş yıl deneyimli olması yeterlidir. Teknik Müdür ve ya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.
İş ortaklığını, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot veya diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
4.3.6.2. Teknik Personel

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Proje Yöneticisi Mimar veya İnşaat Müh. En az 5 yıl deneyimli
(Restorasyon konusunda deneyimli)

İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen mühendis içinteknik personel taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Teknik personellerin konuda uzmanlık şartı aranmaktadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak B .I. Gurup Bina İşleri Taşınmaz Kültür Varlıklarının restorasyon işleri tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların esaslı onarımları (restorasyonları)”çeşme, köprü, ahşap yapılar, çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma işleri hariç işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- -Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. (Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)
7- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini;
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (YüzElliTürkLirası) karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 – MERKEZ/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şaklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirliyecekleri tutarda geçici teminat verilecektir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesine idare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.
13. DİĞER HUSUSLAR:
Bu ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.
İş kapsamında Teşhire yönelik bilgi panolarının hazırlanması, derlenmesi, kaynak araştırması, temini ve tüm redaksiyon çalışmaları yüklenici tarafından bila bedel gerçekleştirilecek ve İdarenin onayına sunulacaktır.
İhale konusu işin devamı sırasında revize proje ihtiyacı olması halinde, ilgili proje müellifi oluru ve Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde gerekli olan bütün projeler yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak hazırlattırılacak ve ilgili kurumlardan gerekli onaylar alınacaktır.
Müze Binasında montajı ve imalatı yapılan ve kurulu bulunan tüm elektrik, elektronik ve mekanik tesisat ve cihazların periyodik bakımları işin Kesin Kabulüne kadar yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır. Arızalı çıkan elektrik, elektronik, mekanik tesisat ve cihazlar yenisi ile değiştirilecek olup idare bunlar için ayrıca bedel ödemeyecektir.
Yüklenici işin süresi ve yapımı aşamasında trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü emniyet tedbirlerini almak, gerekli trafik işaretlerini yapmak, bu işaretlemelerin işin süresince korunmasını sağlamak, iş yerinde çalışanların can güvenliğini sağlamak, meydana gelecek iş kazalarını önlenmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak ve çalışanlara bu hususlarda her türlü eğitimi vermek ozrundadır. İş yerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazaları, trafik işaretlemelerinin eksikliğinden veya korunmamasından dolayı meydana gelebilecek trafik kazalarından doğan her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR