Yazdır

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BŞK.

Yol temel ve alttemel malzemesi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00446290
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETEM İSTANBUL 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 80000 ton tuvenan (nakliye hariç), 60000 ton balast (nakliye hariç), 5000 ton taş tozu (nakliye hariç)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/406391
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMBURGAZ MAH. EK HİZMET BİRİMİ MECLİS SALONU KUMBURGAZ/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
İhale Tarihi : 10.11.2016 11:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI YOL ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YOL TEMEL VE ALTTEMEL MALZEMESİ ALIMI İŞİ (OCAK TESLİMİ - NAKLİYE HARİÇ)

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Yol Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Temel ve Alttemel Malzemesi Alımı İşi (Ocak Teslimi - Nakliye Hariç) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406391

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kumburgaz Merkez Mah. Belediye Ek Hizmet Binası 34530 Kumburgaz BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128852500 - 2128850230

c) Elektronik Posta Adresi

:

fen@bcekmece.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

80000 ton tuvenan (nakliye hariç), 60000 ton balast (nakliye hariç), 5000 ton taş tozu (nakliye hariç)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek herhangi bir noktaya (cadde- sokak -iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Malzemelerin tamamı işe başlandıktan peyder pey 12 ay içerisinde teknik şartnamesine uygun olarak teslim edilecektir. İhtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde istenilen mallar cadde-sokak, çalışma alanı veya Güzelce Mahallesi deposuna teslim edilecek ve. Sipariş tarihinden itibaren Üç (3) iş gününde teslim edilmeyen sipariş başına sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir)oranında günlük ceza kesilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMBURGAZ MAH. EK HİZMET BİRİMİ MECLİS SALONU KUMBURGAZ/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2016 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekletirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı; Her Türlü Yol altemel veya Temel Malzemesi (tuvenan-mekanik-balast-mıcır, taş tozu vb.) temini işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMBURGAZ MAH. EK HİZMET BİRİMİ İHALE BÜROSU KUMBURGAZ/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBULadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUMBURGAZ MAH. EK HİZMET BİRİMİ KUMBURGAZ/BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR