Yazdır

DSİ 213. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- MUĞLA

Yapım işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00499370
Şehir : Muğla / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1269 m ıslah, 3 ad. menfez/köprü imalatı, 1 ad. tersip bendi (giriş sekisi) ve yeteri sayıda taban kuşağı, ve 1. Kısım işleri kapsamında ıslahı yapılan 700 m lik güzergâh boyunca taban betonu kaplaması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Muğla İli Kavaklıdere İlçesi
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/487843
İhalenin Yapılacağı Yer : DSİ 213. Şube Müdürlüğü-MUĞLA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAYBOYU MAHALLESİ GÖKÇAY DERESİ 2 KISIM

DSİ 21. BÖLGE 213. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Gökçay Deresi 2 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/487843

1-İdarenin

a) Adresi

:

Orhaniye Mahallesi Şehit Astğ. Yıldıray Çeltiklioğlu Cad. 48000 Menteşe/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522141137 - 2522143694

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi213@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1269 m ıslah, 3 ad. menfez/köprü imalatı, 1 ad. tersip bendi (giriş sekisi) ve yeteri sayıda taban kuşağı, ve 1. Kısım işleri kapsamında ıslahı yapılan 700 m lik güzergâh boyunca taban betonu kaplaması yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Muğla İli Kavaklıdere İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 213. Şube Müdürlüğü-MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan AIX Grubu (Su Yapıları) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite ve teknik değer nitelik” ve “makine, teçhizat ve ekipman nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması:

Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması:

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No

Poz No

İşin Adı

Puan

1

1

Kaplamalı veya Kaplamasız Kanal ve dere yatağı kazısı yapılması

4

2

2

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Betonu

3

3

3

Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere (C30) Betonu

4

4

4

İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanılarak Ocak Taşı ile Kargir İnşaat

5

5

5

Ocak Taşı ile istifli taş tahkimat

5

6

6

S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması

2

7

7

Çeşitli Profil Demiri ve Sac Levhalardan Korkuluk Yapılması, Boyanması ve Montajı

2

8

8

Dekoratif polietilen esaslı Korkuluk Yapılması ve montajı

10

9

9

Patlayıcı Madde kullanılmadan demirli demirsiz inşaat yıkılması

15

TOPLAM

50

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.(Oran hesabında bulunan değer virgülden sonra en yakın dört ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.) İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Makine, Teçhizat Ve Ekipman Nitelik Puanı:

Makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanlaması 10 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen makine ekip ekipmanın ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte makinelerin ihaleye giren istekliye ait olduğunu gösteren Noter’den onaylı ruhsat fotokopisini (asılları kabul edilmeyecektir.) ve istenen özellikleri taşıdığına dair belgeleri ibraz edenler 10 tam puan alacaktır. (Leasing kabul edilebilecek olup ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir.)

Cinsi

Adedi(Toplam)

Adet Başına Puan

Toplam Puan

Kamyon

5

1

5

Ekskavatör

4

1

4

Yürür Mobil Beton Santrali

1

1

1

TOPLAM

10

A) Tabloda belirtilen herhangi bir ekipmandan sayıca az ibraz eden istekliler aşağıdaki tabloda belirtilen puanları alacaktır. Örneğin 5 kamyon, 2 ekskavatör ve 1 mobil beton santrali var ise (5 * 1) + (2 * 1) + (1*1) = 8 puan alacaktır.

B) İsteklilerin bu ihaleye ortak girişim olarak katılması halinde puanlama sadece Pilot Ortağın sahip olduğu ve ibraz ettiği ekipmanlar dahilinde hesaplanacaktır.

Kamyon;

2013 model veya daha yeni model olacaktır. Azami yüklü ağırlığı min. 32000 kg olacak, net ağırlığı min. 17000 kg olacaktır. Aksi takdirde puanlamada dikkate alınmayacaktır.

Ekskavatör;

2013 model veya daha yeni model olacaktır. Çalışma ağırlığı min. 45000 kg olacaktır. Motor gücü min. 380 bg olacaktır. Kova kapasitesi min. 3.0 m³ olacaktır. Aksi takdirde puanlamada dikkate alınmayacaktır.

Yürür Mobil Beton Santrali;

2013 model veya daha yeni model olacaktır. Tek seferde min. 3 m³ beton üretme kapasiteli olacaktır. 4x4 teker manevra kabiliyetine ve elektronik tartı sistemine sahip olacaktır. Min. Motor gücü 150 Hp olacaktır. Aksi takdirde puanlamada dikkate alınmayacaktır.

A.4. Toplam puan:

Toplam puan, "teklif fiyat puanı", "kalite ve teknik değer nitelik puanı" ve “makine, teçhizat ve ekipman nitelik” puanının toplamıdır.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 213. Şube Müdürlüğü-MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 213. Şube Müdürlüğü-MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.” hükmü gereğince söz konusu ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR