OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Uşak ili 1. grup AG+OG elektrik tesisi yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715976
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/YAP-YTR/047
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YP Uşak İLİ 1. Grup AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Uşak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2017 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.12.2017 Çarşamba günü Saat 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

Şirketimiz; 2018 YP Uşak İLİ 1. Grup AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
ç) İnternet adresi, Elektronik Posta Adresi: www.osmangaziedas.com.tr senay.barin@oedas.com.tr
d)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Odunpazarı/ESKİŞEHİR
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No: 2017/YAP-YTR/047
b) Adı: 2018 YP Uşak İLİ 1. Grup AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşi
c) Yapılacağı yer: Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66
ç) Tekliflerinin sunulacağı Tarih ve saat: 20.12.2017 Çarşamba günü Saat 13:00
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati: 20.12.2017 Çarşamb günü Saat 13:30
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati: 20.12.2017 Çarşamb günü Saat 13:30
3-İhale konusu işin:

  1. Niteliği, türü ve miktarı
S.NO İşin Adı KEŞİF BEDELİ TL
1 2018 YP Uşak İLİ 1. Grup AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşi 12.590.667,17 TL

b)İşe Başlama: İşe başlama tarihi yer teslim tarihidir. Yer teslimi sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 10 (on) gün içinde yapılır
c )İşin Süresi: 30.09.2018
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5)İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Makine İkmal ve Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73 00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı yada kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.
6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66 adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
9-Keşif bedeli 12.000.000 TL ve üzeri olan ihaleler için Yüklenici işin ifası esnasında kullanılmak üzere sözleşme ekinde yer alan mobil trafo şartnamesine uygun mobil trafoyu tedarik edecek olup iş bitiminde bedelsiz olarak işverene bırakacaktır.
9-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR