Yazdır

DİYARBAKIR KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Telçit ve duvar işi yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496841
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Galvanizli kafes telden 300.000 m2 çit yapılması; Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi 115.000 m2 (Makina ile) (2 mm kalınlıkta) ; Plywood ile 60.000 m2 düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : : Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O52) 9.Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağlantı Yolu Kesimi (Km:41+948-151+500 Arası) Otoyol Anagövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Kollarında
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/497607
İhalenin Yapılacağı Yer : BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN GİRİŞİ YANI
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TRAFİK İŞARETİ,OTOKORKULUK ,TELÇİT VE DUVAR İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜGantep-Şurfa Otoyolu(O52)9BölSınŞurfa Doğu BağlYolu Kes(Km:41+948-151+500 Arası)Otoyol Anagövde, BağYolveKvşKolTrf GüvKapsYatay Ve Düşey İşrt Yapılması,Otokorkuluk Mntj-Demntj İşl Kamulaştırma Alan Telçit Onrve Beton DuvarYapYapİşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/497607
1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122288050 - 4122290458
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Galvanizli kafes telden 300.000 m2 çit yapılması; Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi 115.000 m2 (Makina ile) (2 mm kalınlıkta) ; Plywood ile 60.000 m2 düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : : Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O52) 9.Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağlantı Yolu Kesimi (Km:41+948-151+500 Arası) Otoyol Anagövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Kollarında
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1095 (bindoksanbeş takvim günü olup 2019 yılında bitirilecektir.) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN GİRİŞİ YANI
b) Tarihi ve saati : 26.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

(Kamu İhale Genel Tebliği Madde 9.1- Kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek,aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi,makine,teçhizat ve diğer ekipmanı:ruhsat,demirbaş veya amortisamn defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali mişavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tesvik edeceklerdir.Makine,teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi,kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir)

a-1 Adet Kamyon (En az 2006 model ve üzeri, en az 7 ton kapasiteli, 120 Hp ve üzeri)(KENDİ MALI)
b-1 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı ve Yükleyici (Beko-Loader) (En az 2006 model ve üzeri, en az 99 Hp veya 74 Kw gücünde)(KENDİ MALI)
c-1 Adet Pikap (En az 2006 model ve üstü, en az 2.000 cc, 120 Hp ve üzeri gücünde)(KENDİ MALI)

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"Yapım iİşlerinde Benzer iş Grupları Tebliği" (11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG ve düzeltme 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı RG) benzer İş grupları listesinde belirtili ''AV Grubu'' işler veya aynı tebliğin 2.7. bendine uygun olarak ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden "Her Türlü Yatay veya Düşey İşaretleme Yapılmasıveya Otokorkuluk Yapım İşleri veya Telçit Yapım İşleri " benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliğidir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.480 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yer alan hükümler uyarınca Sınır Değer Katsayısı N=1,00'dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR