DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ

Taşkın koruma kanalı bakım ve onarımı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650235
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ MEYDAN 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/389060
Niteliği, Türü, Miktarı
:
AKKIŞLA İLÇE 806,00 mt TKK (TABAN KAPLAMASI, DUV, DUVAR TEMELLERİ ve DUV ÜZERİNE 1612,00 mt PANEL TEL ÇİT), MELİKGAZİ İLÇE MER2. HAVA İKM KOM İÇİNDE İSE 200,00 mt KOMPLE TKK (TABAN KAPLAMASI, DUV, DUV TEMEL ve DUV ÜZERİNE 400,00 mt TEL ÇİT) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
06.09.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ.12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN -KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞKIN KORUMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ İLİ AKKIŞLA İLÇE MERKEZİ –MELİKGAZİ İLÇE MERKEZİ 2HAVA İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI TAŞKIN KORUMA KANALLARI İNŞAATI BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/389060

1-İdarenin
a) Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523362850 - 3523301123
c) Elektronik Posta Adresi : dsi12@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : AKKIŞLA İLÇE 806,00 mt TKK (TABAN KAPLAMASI, DUV, DUVAR TEMELLERİ ve DUV ÜZERİNE 1612,00 mt PANEL TEL ÇİT), MELİKGAZİ İLÇE MER2. HAVA İKM KOM İÇİNDE İSE 200,00 mt KOMPLE TKK (TABAN KAPLAMASI, DUV, DUV TEMEL ve DUV ÜZERİNE 400,00 mt TEL ÇİT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAYSERİ İLİ AKKIŞLA İLÇE MERKEZİ –MELİKGAZİ İLÇE MERKEZİ 2. HAVA İKMAL KOMUTANLIĞI KAMPÜS İÇİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ.12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN -KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 06.09.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğde yer alan A/ IX grubu işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede; ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri İnşaat mühendisliğidir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:40 PUAN)
A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (35 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRANOİŞ KALEMİ/İŞ GRUBU NOMİNİMUM TEKLİFORANI %MAKSİMUM TEKLİFORANI %PUAN
1DSİ TK 001 2.79 4.19 1
2DSİ TK 002 50.58 75.87 22
3DSİ TK 003 15.36 23.04 7
4DSİ TK 004 4.60 6.90 2
5DSİ TK 005 6.67 10.00 3
TOPLAM 35
A.2.1.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.1.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının; her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.1.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.1.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.1.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 Puan):
İsteklinin DSİ. Genel Müdürlüğü ne ait, ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin % 40’ın dan fazla olan AIX iş bitirme belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.
Örnek: Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
Örnek: Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı (Ortaklık oranı % 70) 5 5 x 0,70 = 3,50 puan
B Ortağı (Ortaklık oranı % 30) 5 5 x 0,30= 1,50 puan
A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 5,00 olarak hesaplanacaktır.

KTP= İŞBTFNP + TDNP + KNP
A.3. Toplam puan (TP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 12. BÖLGE 121 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCASİNAN - KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ.12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANE ÜST SALONU KOCASİNAN -KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A)Alt yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur'u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR