Yazdır

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Suni çim zemini ve yan malzemeleri montaj ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492986
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.12.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : AKŞAMSETTİN SAHASI 975M2 NURTEPE SAHASI 1070 M2 HAMİDİYE SAHASI 694 M2 TOPLAM 2739 M2 SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/506971
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : KAĞITHANE BELEDİYESİ BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKŞAMSETTİN NURTEPE VE HAMİDİYE FUTBOL MİNİ ANTRENMAN SAHALARININ SUNİ ÇİM ZEMİNİ VE YAN MALZEMELERİ MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/506971

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Cad. Yahya Kemal Spor Kompleksi 34410 KAĞITHANE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2122943232 - 2122942058

c) Elektronik Posta Adresi

:

sporisleri@kagithane.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

AKŞAMSETTİN SAHASI 975M2 NURTEPE SAHASI 1070 M2 HAMİDİYE SAHASI 694 M2 TOPLAM 2739 M2 SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

HAMİDİYE MAHALLESİ AKŞAMSETTİN PARKI İÇİNDE Kİ HALI SAHASI VE HAMİDİYE SOSYAL TESİSLERİN YANINDA Kİ HALI SAHA. NURTEPE STADI YANIN DA Kİ ANTRENMAN SAHASI

c) Teslim tarihi

:

sözleşme tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde Nurtepe ve Hamidiye mahallerinde Akşamsettin-Hamidiye ve Nurtepe antrenman sahalarının suni çim zeminlerinin değiştirilerek teslim edilmesi.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KAĞITHANE BELEDİYESİ BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAHYA KEMAL SPOR KOMPLEKSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR