KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sulama kanalı deplase işi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448476
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/293325
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım İnşaatında kanal güzergahındaki elektrik direklerinin kanal kamulaştırma sınırlarında kalacak şekilde deplase edilmesi işidir. 6 grup halinde toplam 2400 metre ENH deplasesi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kahramanmaraş
İhale Tarihi
:
28.10.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ

Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1Kısım ENH Deplasesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/293325

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442360080 - 3442360306

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi20@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım İnşaatında kanal güzergahındaki elektrik direklerinin kanal kamulaştırma sınırlarında kalacak şekilde deplase edilmesi işidir. 6 grup halinde toplam 2400 metre ENH deplasesi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

28.10.2016 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

''Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'' Ek-1 'Alt yapı işleri başlığı altında bulunan;

(D) ELEKTRİK İŞLERİ

I.GRUP : Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri veya

II. GRUP: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (50 PUAN)

Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 50 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı, kapasite durumu puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (50 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (35 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

05.1.I iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 100,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (100/2000) *100 = 5,0

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 8,0- % 10,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri Ve Puanlama Esasları Tablosu

S.No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

2

05.1.I

Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi)

% 8,0 (eşit) ile 10,0 (eşit) ve arasında ise

5

3

05.1.II

Boyalı Kaynaklı Demir Direk (B.A.H.H)

% 25,0 (eşit) ile 30,0 (eşit) ve arasında ise

16

4

05.4.II

Boyalı Demir Travers ve Konsol (B.A.H.H)

%3,5 (eşit) ile 5,5 (eşit) ve arasında ise

3

8

09.3-002

SWALLOW St.Alüminyum İletken

% 5,5 (eşit) ile 7,5 (eşit) ve arasında ise

4

12

11.6-001

K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü

%4,5 (eşit) ile 6,3 (eşit) ve arasında ise

3

15

17.8-008

36 kV 630 A 12.5 kA H.Tip Sig.Top. Ayırıcı

%4,3 (eşit) ile 6,80 (eşit) ve arasında ise

4

TOPLAM

35

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (10 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ENH işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen ENH toplamı üzerinden;

Toplam 2400 m ENH iş bitirme belgesi sunan istekliler tam puan alacaktır. Bu değerin altındaki değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek:

2400 m üzeri iş bitirme belgesi sunan istekli 10 Puan

480 m iş bitirme belgesi sunan istekli 2 puan alacaktır.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda ENH uzunluğu o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek: Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)

10

10 x 0,70 = 7,00 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)

8

8 x 0,30 = 2,40 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 9,40 olarak hesaplanacaktır.

A.2.3 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN)

DSİ Genel Müdürlüğüne karşı yükleniminde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin % 40’ ından fazla olan” yapım işlerinin beyan edilen sayısı için kapasite durum puanı (KDP) (3 PUAN) hesaplanacaktır.

0 adet iş - 3 puan

1 adet iş - 2 puan

2 adet iş - 1 puan

3 adet iş veya daha fazla adet iş - 0 puan

Örnek: 1)

İstekli tarafından teklif edilen bedel: 1.000.000 TL olsun,

1.000.000 TL x 0,40 = 400.000 TL

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortağın Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite durum puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kapasite durum puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya göre değerlendirilerek puan verilecektir. İsteklinin beyanı ile idare kayıtlarının tutmaması halinde idare kayıtları esas alınacaktır.

İsteklinin Kurumumuza karşı yüklenimde bulunan bir iş ortaklığının ortağı olması halinde; ortak olduğu her iş ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

Örnek: İş ortaklığının 2 ortağı olması halinde;

Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı

3

3 x (1/2) = 1,5 puan

B Ortağı

2

3 x (1/2) = 1,5 puan

A&B iş ortaklığının kapasite durum puanı (KDP) 2,5 puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda Tatbikat Sicil Puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Tatbikat Sicil Puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

A.2.5 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kapasite Durumu Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+KDP+TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 20. Bölge Müdürlüğü İçinde Bulunan Muhasebe Şube Müdürlüğüne ücreti yatırılarak, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı = 1

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR