ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyonu ve peyzaj uygulama işi yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492607
Şehir : Erzurum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/475593
Niteliği, Türü, Miktarı
:
4 Adet tarihi Taş Kemer Köprü Restorasyonu ve Peyzaj uygulaması
İşin Yapılacağı Yer
:
Erzurum İl Sınırı
İhale Tarihi
:
22.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İhale Kayıt Numarası

:

2016/475593

İşin Adı

:

Erzurum İli Tarihi Karaz, Tifnik,Mülk,Çöğender Köprüleri Restorasyonu Ve Karaz Köprüsü Peyzaj Uygulama İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

YUNUS EMRE MAH. . 25070

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik posta adresi

:

bol12@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Adet tarihi Taş Kemer Köprü Restorasyonu ve Peyzaj uygulaması

b) Yapılacağı Yer

:

Erzurum İl Sınırı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

1000 Gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 09:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 …
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin belgeler ve bunların taşımaları gereken asgari yeterlik kriterleri

a) Anahtar Teknik Personel olarak;

Anahtar Teknik Personel; Bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.

ADET MESLEKİ ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
1 Y.Mimar/Mimar En az 5 yıl deneyimli

b) Teknik Personel olarak;

Teknik Personel Taahhütnamesi; İhale konusu iş için aşağıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Rest.Uzm.Yük.Mim./Mimar

En az 5 yıl deneyimli.

1

Şantiye Şefi Yrd.

İnş. Yük. Müh./İnş. Müh.

En az 5 yıl deneyimli.

1

Topoğraf

Harita Teknikeri

Konusunda en az 3 yıl deneyimli

1

Peyzaj Mimarı

Konusunda en az 5 yıl deneyimli

.

(*) İhale ilan tarihinden en az 5 yıl önce restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.

NOT:Ayrıca köprüde aydınlatma çalışmalarıda yapılacak ise konu ile ilgili uzmanlığı gerekli belgeler ile tevsik edilmiş olan ve Genel Müdürlüğün uygun gördüğü firmalardan birine yaptırılacaktır

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 Adet Ekskavatör,3 Adet Kamyon,2 Monopomp,1 Adet Enjeksiyon Makinesi


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecekişler:


I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü veya su kemeri restorasyon uygulamaları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. (Verilen iş bitirmeye ait işin 1. Grup tarihi eser olduğuna dair bölge kurulundan onaylı yazı.)

• Restorasyonunu yapmış oldukları yapının tescil kararı,
• Restorasyon uygulama projesinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan Mühendislik veya Mimarlık bölümünden mezun olmuş Mimar veya Mühendis isteklilerin Diplomaları İş Deneyim belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 740 TRY (Yediyüzkırk Türk Lirası) karşılığı Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken / ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale serbesttir.
13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” Başlıklı 3(i) maddesi gereği; tarihi köprü restorasyonuna ilişkin hizmet alımı ve uygulama işlerine ait ihale işlemlerinin; “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile Alt Mevzuatına” uygun olarak yapılacaktır. (Yeni R.G: 25.07.2013/28718 )
15. İşe Başlama ve Bitirme Tarihleri:

Sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde işe başlanacak ve 1000 (Bin) gün içerisinde geçici kabule hazır hale getirilecektir.

16.İşin Yapılma Yeri:

Erzurum İl Sınırı

Diğer hususlar:


1-Yüklenici tarafından Bölge Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere işin geçici kabulüne kadar olan süre zarfında en az 2015 model veya daha üzeri modelde klimalı binek araç temin ederek sürücüsü ile birlikte idareye teslim edecektir.Aracın yakıt,bakım,onarım,lastik,sigorta vergi,harç vb. gibi giderleri ile sürücünün maaş,yiyecek,sigorta vb.bütün giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2-Yüklenici işin süresi ve yapımı aşamasında trafiik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü emniyet tedbirlerini almak,gerekeli trafik işaretlemelerini yapmak,bu işaretlemelerin işn süresince korunmasını sağlamak,iş yerinde çalışanların can güvenliğini sağlamak,meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak ve çalışanlara bu hususlarda her türlü eğitimi vermek zorundadır.İş yerinde meydana gelebilecek trafik kazalarından doğan her türlü iş kazaları,trafik işaretlemelerinin eksikliklerinden veya korunmamasından dolayı meydana gelebilecek trafik kazalarından diğer her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.Gerekli trafik işaretlemelerıinin yapılmadığı ve önlemlerin alınmadığı hergün için 600 TL ceza uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR