Yazdır

İZMİR HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Özdere öem komutanlığı 059 gm nu.lı personel motel onarımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451296
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 24.10.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/380517
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Alt Birimi : Hava Teknik Okullar Komutanlığı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Hava Egitim Komutanligi İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İzmir
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
HAVA TEKNIK OKULLAR KOMUTANLIGI

"Özdere ÖEM Komutanlığı 059 GM Nu.lı Personel Motel Onarımı" yapim isi 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir.

Ihale kayit numarasi: 2016-380517

i. idarenin

a) Adresi: Hava Teknik Okullar Komutanligi 35415 GaziemirliZMIR

b) Telefon ve faks numarasi: 0232251 1600 - 02322513589

c) Elektronik posta adresi

ç) Ihale dokümaninin görilebilecegi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi

2. Ihale konusu yapim isinin

a) Niteligi, türü ve miktari: 1 Adet Bina Onarim isi Ayrintili bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan
idari sartnameden ulasilabilir.

b) Yapilacagi. yer: Özdere ÖEM K.ligi Özdere/IZMIR

c) ise baslama tarihi: Sözlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapilarak ise baslanacaktir.

ç) isin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3. Ihalenin

a) Yapilacagi yer : Hv.Egt.K.ligl Ihale Komisyon Baskanligi GüzelyaliIIZMIR

b) Tarihi ve saati : 24 Ekim 2016 -14:00

4. Ihaleye katdabnme sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi, veya ilgili Meslek Odasi belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kisi olmasi halinde, kayitli oldugu ticaret ve/veya sanayi odasindan ya da esnaf ve sanatkarlar odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, odaya kayitli oldugunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayitli bulundugu ticaret ve/veya sanayi odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin odaya kayitli oldugunu gösterir belge,

4.1.2. Teklifvermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Sekli ve içerigi idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Sekli ve içerigi idari Sartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Ihale konusu idarenin onayi ile alt yüklenici çalistirilabilir. Ancak isin tamami alt yüklenicilere yaptirılamaz.

4.1.6. idari sartnamenin 7.4. ve 7.5. inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içerigi Yapim isleri Ihaleleri

Uygulama yönetmeliginde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adina düzenlenmis ihaleye katilmaya iliskin noter onayli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8. isteklinin ortak girisim olmasi halinde, idari Sartname ekinde yer alan standart forma uygun is ortakligi beyannamesi

4.1.9. Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi / ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren belge,

4.1.10. Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere, en az bes yildir %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortaginin mezuniyet belgesinin sunulmasi durumunda; ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya serbest muhasebeci, yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bes yildir kesintisiz olarak korundugunu gösteren belge,

4.2. ihaleye is ortakligi olarak teklifverilmesi halinde;

4.2.1. is ortakliginin her bir ortagi tarafindan 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayri ayri sunulmasi zorunludur. is ortakliginin tüzel kisi ortagi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine/en az %51 hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, bu ortak (h) ve (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadir.

4.3. Ekonomik ve mafi yeterfige iliskin helgeler ve hu helgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1. idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.

4.3.2. Mesleki ve teknik yeterfige iliskin helgeler ve hu helgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.3. Is deneyim helgeleri: ilk ilan tarihinden geriye dogru son on bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda taahhüt edilen ihale konusu is veya benzer islerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % SO'ninden az olmamak üzere tek sözlesmeye iliskin is deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede Benzer is olarak kahul edilecek isler:

4.4.1. Yapim islerinde, is Deneyiminde Degerlendirilecek Benzer islere Dair Tebligde yer alan; B/llI gurubu isler ile bu gruba ait bakim, onarim isleri benzer is olarak kabul edilecektir.

4.4.2. ihale edilecek isi de içeren yapim islerine ait is deneyim belgesi yaninda sadece ihale konusu ise iliskin is deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

4.4.3. Benzer ise denk sayilacak mühendislik veya mimarlik bölümleri; Mimarlik veya Insaat Mühendisligi

5. Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

6.1. Ihale dokümaninin görülmesi ve satin alinmasi:

6.2. ihale dokümani, Hava Egitim Komutanligi ihale Komisyon Baskanligi Güzelyali/IZMIR adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasi) karsiligi ayni adresten satm alinabilir.

6.3. ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari ( veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri) zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Egt.K.ligi ihale Kom.Bsk.ligi'na elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, ihale üzerine birakilan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözlesme imzalanacaktir. Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir.

9. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinde 120 (Yüzyinni) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diger Hususlar: ihalede uygulanacak sinir deger katsayisi (N) : 1,00

Teklifi sinir degerin altinda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açiklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR