Yazdır

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN

Ladik Göleti sulaması ikmali inşaatı yapım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496984
Şehir : Samsun
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Samsun ili Ladik ilçesi
İhale Türü : Yapım İşi
Niteliği, Türü, Miktarı : Basınçlı Borulu Sulama İnşaatı (560 ha) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/520150
İhalenin Yapılacağı Yer : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN
İhale Tarihi : 28.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SAMSUN LADİK GÖLETİ SULAMASI İKMALİ İNŞAATI

DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN

Samsun Ladik Göleti Sulaması İkmali İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/520150

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mahallesi İstiklâl Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3622307900 - 3622340387

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi7@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Basınçlı Borulu Sulama İnşaatı (560 ha)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Samsun ili Ladik ilçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

28.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat”, “kalite nitelik” ve “teknik değer nitelik puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı(FP)(65,00PUAN)
Fiyat puanlaması 65,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı (KNP) (25,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

İş Kalemi/Grubu No.

İş Kaleminin/Grubunun Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi/Grubu için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

LGSİ-01~13 Toplamı

“… mm Anma Çapında … Atm Basınç Dayanımlı HDPE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması”

% 7,2'den az ise: 0

% 7,2 ile % 13,3’e eşit veya arasında ise: 2,5

% 13,3’den fazla ise: 0

LGSİ-14

700 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 7,8'den az ise: 0

% 7,8 ile % 14,6’ya eşit veya arasında ise: 2,5

% 14,6'dan fazla ise: 0

LGSİ-15

700 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 3,7'den az ise: 0

% 3,7 ile % 6,9’a eşit veya arasında ise: 1

% 6,9’dan fazla ise: 0

LGSİ-16

700 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 4,7'den az ise: 0

% 4,7 ile % 8,7’ye eşit veya arasında ise: 1

% 8,7’den fazla ise: 0

LGSİ-17

800 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

% 21,9’dan az ise: 0

% 21,9 ile % 40,6’ya eşit veya arasında ise: 7

% 40,6’dan fazla ise: 0

LGSİ-18~22 Toplamı

… mm Anma Çapında 8~16 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Döşenmesi (Hendek Kazısı, Dolgular ve Boru Özel Parça temini dahil)

% 1,8’den az ise: 0

% 1,8 ile % 3,3’e eşit veya arasında ise: 1

% 3,3’den fazla ise: 0

LGSİ-23

Ön Yüklemeli Elektronik Kartlı Tarımsal Sulama Sayacı Temini ve Montajı

% 3,7’den az ise: 0

% 3,7 ile % 6,8’e eşit veya arasında ise: 1

% 6,8’den fazla ise: 0

LGSİ-24~27 Toplamı

H/D Tipi Tek/Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Temini ve Montajı

% 1,8’den az ise: 0

% 1,8 ile % 3,4’e eşit veya arasında ise: 1

% 3,4’den fazla ise: 0

LGSİ-28~35 Toplamı

Ø…mm Sürgülü Vana Temini ve Montajı

% 2,0’den az ise: 0

% 2,0 ile % 3,7’ye eşit veya arasında ise: 1

% 3,7’den fazla ise: 0

LGSİ-36~51 Toplamı

Diğer Vana ve Demontaj Parçalarının Temini ve Montajı

% 1,9’dan az ise: 0

% 1,9 ile % 3,5’e eşit veya arasında ise: 1

% 3,5’den fazla ise: 0

LGSİ-52

Beton santralinde Üretilen veya satın Alınan ve Beton Pompası İle Basılan, C20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton dökülmesi (Kazı-Dolgu-Kalıp-İskele dahil)

% 2,1’den az ise: 0

% 2,1 ile % 3,9’a eşit veya arasında ise: 1

% 3,9’dan fazla ise: 0

LGSİ-53

Beton santralinde Üretilen veya satın Alınan ve Beton Pompası İle Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton dökülmesi (Kazı-Dolgu-Kalıp-İskele dahil)

% 3,4’den az ise: 0

% 3,4 ile % 6,3’e eşit veya arasında ise: 1

% 6,3’den fazla ise: 0

LGSİ-54

Nervürlü Betonarme demirinin (Ø8-26mm) Temini, Bükülüp Hazırlanması ve Yerine Konması

% 1,9’dan az ise: 0

% 1,9 ile % 3,1’e eşit veya arasında ise: 1

% 3,1’den fazla ise: 0

LGSİ-55

Çeşitli Demir İşleri Yapılması

% 1,9’dan az ise: 0

% 1,9 ile % 3,5’e eşit veya arasında ise: 1

% 3,5’den fazla ise: 0

LGSİ-56~57 Toplamı

“İşletme Bakım Yolu Teşkili” ve “Ocak Taşı ile İstifli/İstifsiz Taş Tahkimat Yapılması”

% 3,7’den az ise: 0

% 3,7 ile % 6,8’e eşit veya arasında ise: 1

% 6,8’den fazla ise: 0

LGSİ-58

Kamulaştırma Haritası Yapımı ve Aplikasyonu

% 0,8’den az ise: 0

% 0,8 ile % 1,5’a eşit veya arasında ise: 1

% 1,5’den fazla ise: 0

A.3. Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (10,00 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgelerinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;

250 ha ve üzeri sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam puan alacaktır. 250 ha ve altı değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek:

Sulamaya açılacak alanın 150 ha olduğu bir ihalede:

250 ha üzeri iş bitirme belgesi sunan istekli 10 Puan

100 ha iş bitirme belgesi sunan istekli 4 puan alacaktır.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek: Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70) 10 10 x 0,70 = 7,00 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30) 8 8 x 0,30 = 2,40 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 9,40 olarak hesaplanacaktır.

A.4. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KNP+TDNP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR