ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Korkuluk ile engelli yolu ve otopark yapılması yapım işi ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00663348
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : GÖRÜKLE MAH. / GÖRÜKLE
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 15.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ DÖNEM 15.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2017/447267
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göz Hastalıkları Hastanesi Otopark Yapımı, Kaldırımlara Rampa, Otopark Zemin Hazırlıkları, , Otopark Kaplama, Korkuluk ve Engelli Yolu ile Otopark Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İzmir yolu 21.Km.Görükle Kampüsü 16059 - - NİLÜFER / BURSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Mah.Üniversite - 1 Cad.No:709 Nilüfer/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UÜ SUAM GÖZ HASTALIKLARI ABD ÖNÜ KORKULUK İLE ENGELLİ YOLU VE OTOPARK YAPILMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


UÜ SUAM Göz Hastalıkları ABD Önü Korkuluk ile Engelli Yolu ve Otopark Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/447267

1-İdarenin
a) Adresi : Uludag Üniversitesi Rektörlügü Izmir yolu 21.Km.Görükle Kampüsü 16059 - NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242940300 - 2242940348
c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@uludag.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göz Hastalıkları Hastanesi Otopark Yapımı, Kaldırımlara Rampa, Otopark Zemin Hazırlıkları, , Otopark Kaplama, Korkuluk ve Engelli Yolu ile Otopark Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İzmir yolu 21.Km.Görükle Kampüsü 16059 - - NİLÜFER / BURSA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Mah.Üniversite - 1 Cad.No:709 Nilüfer/BURSA
b) Tarihi ve saati : 26.09.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B/III grubu benzer iş olarak kabul edilecektir. (Bu gruba ilişkin Güçlendirme, Bakım ve Onarım, Tadilat ve İkmal İşleri de kabul edilecektir.)
Ayrıca otopark ve çevre düzenlenmesi vb. işlerde kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırıldıktan sonra alındı belgesi ile birlikte idareden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR