KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köprü restorasyon yapım işi ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00691844
Şehir : Sakarya / Serdivan
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 03.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/522485
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
430m. Uzunluğunda 10 m. Genişliğindeki Tarihi Köprünün Restorasyon Uygulaması (Zafer Takı, Apsisli Yapı, Tonozlu Yapı ve Sarnıç Yapılarının Restorasyonu, çevre düzenlemesi dahil, Esaslı Onarım)
İşin Yapılacağı Yer
:
Sakarya İli, Serdivan İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü, D Blok 2. Kat, Program ve İzleme Daire Başkanlığı İhale Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARİHİ SANGARİOS (BEŞKÖPRÜ, JUSTİNİANUS) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2017/522485
İşin Adı : Tarihi Sangarios (Beşköprü, Justinianus) Köprüsü Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100
b) Telefon ve faks numarası : 3124158010 - 3124157848
c) Elektronik posta adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.kgm.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 430m. Uzunluğunda 10 m. Genişliğindeki Tarihi Köprünün Restorasyon Uygulaması (Zafer Takı, Apsisli Yapı, Tonozlu Yapı ve Sarnıç Yapılarının Restorasyonu, çevre düzenlemesi dahil, Esaslı Onarım)
b) Yapılacağı Yer : Sakarya İli, Serdivan İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü, D Blok 2. Kat, Program ve İzleme Daire Başkanlığı İhale Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.12.2017 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Tebligat için adres beyanı, irtibat telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi (Teklif Mektubunda belirtilmesi halinde ayrıca verilmesine gerek yoktur.)
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c)Açık İhale Usulu İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
f) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
İstekliler, iş deneyimi belgesine ait Kurul kararlarını ve ödemeye ilişkin kesin (son) hak ediş raporunun onaylı suretlerini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgesi
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Proje Müdürü Y. Mimar / Mimar
İnş. Y. Müh./ İnş. Müh.
( En az 5 yıl deneyimli )
İsteklilerden yukarıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalışmakta olan anahtar teknik personel istenmektedir. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.
Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
b)Teknik Personel
Uygulama Grubu
Uygulama Grubu
1 Şantiye Şefi Rest.Uzm.Yük.Mim./Mimar En az 10 yıl deneyimli (1)
1 Şantiye Şf. Yrd. İnş.Yük.Müh./İnş.Müh. En az 10 yıl deneyimli (3)
1 - Konservasyon Uzmanı En az 5 yıl deneyimli (4)
1 - Harita Teknikeri En az 5 yıl deneyimli
Çizim Grubu
1 Proje Şefi Rest.Uzm.Yük.Mim./Mimar En az 5 yıl deneyimli (1)
1 - Sanat Tarihçisi En az 5 yıl deneyimli (2)
(1) Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
(2) Roma Dönemi Eserleri konusunda çalışmaları olması,
(3) Tarihi eserlerin restorasyonu konusunda iş deneyim belgesine sahip olması
(4) Taş ve Harç konusunda uzman olması gerekmektedir.
İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte personeli çalıştıracağına ilişkin taahhütname,
Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
İstekliler, iş deneyimi belgesine ait Kurul kararlarını ve ödemeye ilişkin kesin (son) hak ediş raporunun onaylı suretlerini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. (İsteklilerin restorasyonunu yapmış oldukları köprünün tescil kararı ile söz konusu köprünün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur.)” İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1600 (Binaltıyüz) Türk Lirası karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2, Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü, D Blok 2. Kat, Program ve İzleme Daire Başkanlığı İhale Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15. İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR