ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şanlıurfa İli, Merkez (Haliliye) İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 4566 Ada, 5 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. No:8 – 63040 Haliliye/ŞANLIURFA Kat:6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İheleye Konu Taşınmazın;

İli Şanlıurfa İlçesi Merkez (Haliliye)
Mahallesi Süleymaniye Cadde-Sk.-Mevkii ---
Ada 4566 Parsel 5
Yüzölçümü 1.217,90 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Arsa Vakfı Zeynep ve Halil Vakfı

İhaleye Konu İşin;

Adı-Niteliği Şanlıurfa İli, Merkez (Haliliye) İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 4566 Ada, 5 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi
Mevcut İmar Durumu Konut
İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar
 1. Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan; en az A Blok zemin kat 7 bağımsız bölüm numaralı Dükkan, 1. Kat 3 bağımsız bölüm numaralı Daire, B blok 1. Kat 2 bağımsız bölüm numaralı Daire, 2. Kat 3 bağımsız bölüm numaralı Daire, C blok 1. ve 2. Kat 10 metrelik imar yoluna cepheli 2 adet Daire’ye ilaveten 17.000.- TL’nin İdaremize verilmesi,
 2. Düzenleme Ortaklık Payı harici yola terk yapılması talep edilen alanın ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim bedelinden az olmamak üzere rayiç bedel üzerinden hesaplanarak yükleniciden def’aten tahsilatının yapılması,
 3. Yapılara ait her türlü proje bedelinin yüklenici tarafından karşılanması, İdaremizin onayı dahilinde gerçekleştirilmesi ve uygulanması, yapıya ait zemin etüt raporları, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerin ve hesapların İdaremize sunulması,
 4. Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren varsa üzerindeki yapının/yapıların her türlü güvenlik önleminin ve gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,
 5. Taşınmazın onaylı inşaat projesinde, sözleşmeye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (imar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma olması halinde İdaremize ihale oranında yansıtılması

Şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel 1.458.120,00-TL
Geçici Teminat Miktarı 43.743,60- TL
İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. No:8 – 63040 Haliliye/ŞANLIURFA
Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
Tlf.: (0414)-3170026-28 (Dahili:7204)
e-mail : sanliurfa@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli 100,00-TL
İhalenin Yapılacağı Adres Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. No:8 – 63040 Haliliye/ŞANLIURFA
Kat:6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
İhale Tarih ve Saati 17.08.2017 Perşembe Günü Saat– 10:00

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

 1. İhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekli, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. İstekli; detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunması gerekmektedir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren şartname eki (Ek:1) örneğe uygun.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
b-1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
b-2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c-1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c-2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekaletname: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti
e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İşbu ilanda belirtilen (Şartname eki (Ek-2) örneğe uygun olarak alınmış) tutarda geçici teminat mektubu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi
g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.
i) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartname eki (Ek:5) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu,
l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu,
m) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki (EK-7) örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)
*Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
*Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.
*Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.

 1. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.
 2. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
 4. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR