FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaçak yapıların yıkımı için iş makinası kiralama işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00445772
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

GÖZDE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOST 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/398906
Niteliği, Türü, Miktarı
:
4X4 BEKOLU KEPÇE ÇALIŞTIRLMASI 130 SAAT DAMPERLİ KAMYON ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT KOMPRESÖR MAK. ÇALIŞTIRLMASI 130 SAAT HİLTİ MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT DEMİR KESME MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT AĞAÇKESME MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Fethiye Belediyesi sınırları içi
İhale Tarihi
:
24.10.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:17 -FETHİYE /MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYE İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, YIKIM KARARI VERİLEN KAÇAK İNŞAATLARIN YIKIMININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 4X4 PALETLİ BEKOLU KEPÇE, DAMPERLİ KAMYON, KOMPRESÖR, HİLTİ, DEMİR KESME MAKİNESİ VE AHŞAP KESME MAKİNESİNİN KİRALANMASI İŞİ

FETHİYE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce, yıkım kararı verilen kaçak inşaatların yıkımının sağlanabilmesi için 4x4 paletli bekolu kepçe, damperli kamyon, kompresör, hilti, demir kesme makinesi ve ahşap kesme makinesinin kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/398906

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CAD. NO: 17 48300 FETHİYE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2526141020 - 2529991214

c) Elektronik Posta Adresi

:

belediyem@fethiye.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4X4 BEKOLU KEPÇE ÇALIŞTIRLMASI 130 SAAT DAMPERLİ KAMYON ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT KOMPRESÖR MAK. ÇALIŞTIRLMASI 130 SAAT HİLTİ MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT DEMİR KESME MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT AĞAÇKESME MAK. ÇALIŞTIRILMASI 130 SAAT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Fethiye Belediyesi sınırları içi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 15.11.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:17 -FETHİYE /MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

24.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası)karşılığı Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR