Yazdır

İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe merkezi yapılması işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491868
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA OLAY 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/492999
İhalenin Yapılacağı Yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR
Niteliği, Türü, Miktarı : Manisa-Köprübaşı ilçe merkezi sınırları dahilindeki altı derede taşkın koruma amaçlı 4700 metre trapez kesitli toprak kanal, 990 metre betonarme U kesit kanal, 2020 metre beton ağırlık kanal, 12 adet menfez imalatı ve 25 adet brit imalatı yapımıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Manisa ili Köprübaşı ilçe merkezi
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Tarihi : 20.12.2016 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MANİSA - KÖPRÜBAŞI İLÇE MERKEZİ

DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR

Manisa - Köprübaşı İlçe Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/492999

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324355100 - 2324353742

c) Elektronik Posta Adresi

:

proje02@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Manisa-Köprübaşı ilçe merkezi sınırları dahilindeki altı derede taşkın koruma amaçlı 4700 metre trapez kesitli toprak kanal, 990 metre betonarme U kesit kanal, 2020 metre beton ağırlık kanal, 12 adet menfez imalatı ve 25 adet brit imalatı yapımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Manisa ili Köprübaşı ilçe merkezi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 570 (beşyüzyetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihale konusu işte iş deneyimi olarak 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğinin eki "Benzer İş Grupları Listesi" ndeki "(A) Alt Yapı İşleri" başlıklı bölümde yer alan "IX.Grup: SU YAPILARI" benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat puanı” ile “fiyat dışı unsur puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat Puanı (FP) (75 PUAN)

Fiyat puanlaması 75 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 75 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 75 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (25 PUAN)

Kalite Nitelik Puanı (KNP) (25 Puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması, 5-5-5-5-5 puan üzerinden beş farklı nitelik grubunda yapılacak olup beş gruptan da tam puan alan istekli kalite nitelik olarak toplam 25 tam puan alacaktır. Puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıda gruplanmıştır.

1. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin 1. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı

11

KÖPBAŞ-KAZIDOLGU

Her Türlü Kanal ve Sanat Yapısı Kazısı İle Sıkıştırılmış/Sıkıştırılmamış Dolgu Yapılması

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y1) hesaplanacaktır. Y1 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y1 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y1 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y1= (T11) / F x 100 sonucu 12 (eşit) ile 16 (eşit) arasında ise 5 puan

Örnek (1. Grup için):

T

İş Kalemi No

İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat

11

KÖPBAŞ-KAZIDOLGU

1 500 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 10 000 000,00 TL ise

Y1= (T11) / F= 1.500.000,00 / 10.000.000,00 x 100= % 15,00

İsteklinin Y1 (%15,00) oranı, 12 (eşit) ile 16 (eşit) arasında kaldığı için 5 tam puan almıştır.

2. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin 2. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı

21

KÖPBAŞ -C30-BETON

Beton Ağırlık Kanal İmalatında Kullanılmak Üzere C30 Beton/Betonarme Betonu İmalatı

22

KÖPBAŞ -C30-BBETON

Betonarme Kanal İmalatında Kullanılmak Üzere C30 Beton/Betonarme Betonu İmalatı

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y2) hesaplanacaktır. Y2 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y2 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y2 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y2= (T21+T22) / F x 100 sonucu 70 (eşit) ile 75 (eşit) arasında ise 5 puan

Örnek (2. Grup için):

T

İş Kalemi No

İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat

21

KÖPBAŞ -C30-BETON

2 500 000,00 TL

22

KÖPBAŞ -C30-BBETON

3 500 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 10 000 000,00 TL ise

Y2= (T21+T22) / F= 6 000 000,00 / 10 000 000,00 x 100= % 60,00

İsteklinin Y2 (%60,00) oranı, 70 (eşit) ile 75 (eşit) arasında kalmadığı için 0 puan almıştır.

3. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin 3. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı

31

KÖPBAŞ -DEMİR

S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması Ve Bükülüp Yerine Konması

32

KÖPBAŞ -ÇDEMİR

Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y3) hesaplanacaktır. Y3 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y3 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y3 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y3= (T31+T32) / F x 100 sonucu 3 (eşit) ile 6 (eşit) arasında ise 5 puan

Örnek (3. Grup için):

T

İş Kalemi No

İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat

31

KÖPBAŞ -DEMİR

400 000,00 TL

32

KÖPBAŞ -ÇDEMİR

100 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 10 000 000,00 TL ise

Y2= (T31+T32) / F= 500 000,00 / 10 000 000,00 x 100= % 5,00

İsteklinin Y2 (%5,00) oranı, 3 (eşit) ile 6 (eşit) arasında kalmadığı için 5 puan almıştır.

4. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin 4. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı

41

KÖPBAŞ -IZGARA

İç Genişliği 1,50 metre Olan U Kesit Betonarme Kanal Üzerine Izgara İmalatının (Malzeme Temini, İşçilik, Boya ve Montaj Dahil) Yapılması

42

KÖPBAŞ -PROJE

Her Türlü Aplikasyon, Uygulama, Revizyon, Detay Projesi Yapılması İşleri

43

KÖPBAŞ -CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi Bilgilerinin Hazırlanması

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y4) hesaplanacaktır. Y4 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y4 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y4 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y4= (T41+T42+T43) / F x 100 sonucu 5 (eşit) ile 8 (eşit) arasında ise 5 puan

Örnek (4. Grup için):

T

İş Kalemi No

İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat

41

KÖPBAŞ –IZGARA

700 000,00 TL

42

KÖPBAŞ -PROJE

100 000,00 TL

43

KÖPBAŞ -CBS

50 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 10 000 000,00 TL ise

Y4= (T41+T42+T43) / F= 850 000,00 / 10 000 000,00 x 100= % 8,50

İsteklinin Y4 (%8,50) oranı, 5 (eşit) ile 8 (eşit) arasında kalmadığı için 0 tam puan almıştır.

5. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin 5. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı

51

KÖPBAŞ -DKALIP

Beton veya Betonarme Duvarın Görünen Yüzeyine Desen Verilmesi (Malzeme temini, Nakliyesi ve Montajı Dahil)

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y5) hesaplanacaktır. Y5 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y5 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y5 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y5= (T51) / F x 100 sonucu 1 (eşit) ile 3 (eşit) arasında ise 5 puan

Örnek (5. Grup için):

T

İş Kalemi No

İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat

11

KÖPBAŞ -DKALIP

700 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 10 000 000,00 TL ise

Y5= (T51) / F= 100 000,00 / 10 000 000,00 x 100= % 1,00

İsteklinin Y5 (%1,00) oranı, 1 (eşit) ile 3 (eşit) arasında kaldığı için 5 tam puan almıştır.

FDUP (Fiyat Dışı Unsur Puanı)= Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 olacaktır.

Örnek FDUP Puanı= Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5= 5 + 0 + 5 + 0 +5= 15 puan.

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü İhale Servisi - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü İhale Servisi - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir” hükmü gereğince söz konusu ihalede “İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00” olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR