Yazdır

KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gölet ve sulama işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494402
Şehir : Kahramanmaraş / Andırın
Yayınlandığı Gazeteler

ANDIRIN POSTASI 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 28.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Talvegden 41 m yükseklikte Kil Çekirdekli Kaya Dolgu gölet ve gölet unsurları ile brüt 205 ha tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş iline bağlı Andırın ilçesi Geben Kasabası Kaleboynu Mahallesinin 7 km. kuzeybatısındaki Kızılgöl Dere üzerinde bulunmaktadır.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/508085
İhalenin Yapılacağı Yer : Recep Tayip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No:157 46100 (Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GÖLET SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş-Andırın Geben Kaleboynu Göleti ve Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/508085

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

344-236 00 80 - 344-236 03 06

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi20@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Talvegden 41 m yükseklikte Kil Çekirdekli Kaya Dolgu gölet ve gölet unsurları ile brüt 205 ha tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş iline bağlı Andırın ilçesi Geben Kasabası Kaleboynu Mahallesinin 7 km. kuzeybatısındaki Kızılgöl Dere üzerinde bulunmaktadır.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Recep Tayip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No:157 46100 (Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

28.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-8 Grubu işler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Diploması.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1-TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (45 PUAN) –TFP

Fiyat puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 45 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 45 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

2-KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (55 PUAN) –KTP

2.1-İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (50 puan):

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. (Y) Sütununda gösterilen oran aralığında kalmayan iş kalemi için sıfır puan verilecektir.

İş Kalemi

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İş Kalemi Tutarının Teklif Fiyata Oranının (Y) Olması Gereken Oran Aralığı

İş Kalemi İçin Belirlenen Puan (İŞBTFNP)

KBG-01

Açıkta Kazı Yapılması

0,04 - 0,10

5 Puan

KBG-02

Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (4+Ku )

0,15 - 0,40

8 Puan

KBG-03

Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (1)

0,02 - 0,06

4 Puan

KBG-04

Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç)

0,03 - 0,08

4 Puan

KBG-06

Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

0,12 - 0,25

6 Puan

KBG-08

Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri

0,04 - 0,08

4 Puan

KBG-27 ve KBG-28 pozlarının toplamı

Yol dolgu ve üst yapı imalatları

0,03 - 0,08

4 Puan

KBS-01 ile KBS-42 arası tüm pozlar

Sulama hattı boruları ve sanat yapılarına ilişkin tüm pozlar

0,07 - 0,15

15 Puan

TOPLAM

50 Puan

2.2-Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 Puan):

İsteklinin teklif edeceği bedelin % 50’sinden fazla tutarda olan ve bu şartnamenin 7.6. Maddesinde belirlenen benzer iş gruplarına ait iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama yapılacaktır. Yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi bu puanlamada kullanılmayacaktır. Ortak girişimlerde pilot ortağa ait ilave iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.

İş Deneyim Belgesi Sayısı

Puan

0 İse

0 puan

1 İse

1 puan

2 İse

3 puan

3 İse

5 puan

3-TOPLAM PUAN

Toplam puanın hesaplanmasında Teklif Fiyatı Puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kalite Nitelik Puanı toplanacaktır.

TP=TFP+ İŞBTFNP+ TDNP


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 20. BÖLGE Muhasebe Şube Müdürlüğüne Doküman Satış Bedeli Yatırıldıktan Sonra Barajlar ve HES Şubesi 117 numaralı Odadan Satın Alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Recep Tayip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No:157 46100 (Barajlar ve HES Şubesi 117 numaralı oda) Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


-16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre N katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR