Yazdır

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA

Gölet sulama işi yapımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500398
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 72 ha tarım alanının sulanmasına yönelik sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarının inşa edilmesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/526506
İhalenin Yapılacağı Yer : Ankara Caddesi No:221 Duaçınarı Mahallesi Yıldırım/BURSA
İhale Tarihi : 22.12.2016 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GÖLET SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa-Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/526506
1-İdarenin
a) Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023
c) Elektronik Posta Adresi : dsi1@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

72 ha tarım alanının sulanmasına yönelik sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarının inşa edilmesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (ikiyüzelli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Caddesi No:221 Duaçınarı Mahallesi Yıldırım/BURSA
b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”de yer alan iş gruplarından; “(A) ALT YAPI İŞLERİ/IX. Grup Su Yapıları İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

FİYAT DIŞI UNSUR GEREKÇESİ

İŞİN ADI:

Bursa-Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması

İhaleyi Yapan İdarenin Adı:

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü

İhale Usulü:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesinde Belirtilen, Açık İhale Usulü

İhale Konusu İşe Ait Proje Türü:

72 ha tarım alanının sulanmasına yönelik sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarının inşa edilmesi.

GEREKÇE:

Bursa İli, Gemlik ilçesinin sınırları dâhilinde bulunan “Bursa-Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması” inşaatı işi ihalesinde;

İhale konusu işteki kalite ve tekniği arttırmak ve de aşırı yüksek veya aşırı düşük teklif birim fiyatlar nedeni ile işin erken tasfiye edilmesinin önüne geçmek, kaynakların verimli kullanılması ilkesinin muhtemel ihlallerini engellemek amacıyla, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62. Maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 53. Maddesine uygun olarak isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının uyumunun aşağıda belirtilen şekilde Fiyat Dışı Unsur olarak kullanılması DSİ 1. Bölge Müdürlük Makamınca uygun görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı (FP) (65 PUAN)

Fiyat puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın dört ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2 Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı, kapasite durumu puanı, tatbikat sicil puanı, (FDUP) (35 PUAN)

A.2.1.Kalite Nitelik Puanı (KNP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın dört ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

A-42 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat:50,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı (F) : 2000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (50/2000) *100= 2,50

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 2,70 - % 4,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

S.No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı

Verilecek Kalite Nitelik Puanı

(KTP)

16

HAMİDİYE-16 H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantlarının ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 8,5 (eşit) ile 14,00 (eşit) ve arasında ise 5
22 HAMİDİYE-22 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 6,60 (eşit) ile 10,75 (eşit) ve arasında ise 4
09 HAMİDİYE-09 Ø180 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

% 6,50 (eşit) ile 10,60 (eşit) ve arasında ise

4
12 HAMİDİYE-12 Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

% 6,20 (eşit) ile 10,10 (eşit) ve arasında ise

3
30 HAMİDİYE-30 Kamulaştırma Planlarının ve İşletme Haritalarının Yapılması % 4,85 (eşit) ile 8,00 (eşit) ve arasında ise 3
14 HAMİDİYE-14 Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi % 3,65 (eşit) ile 6,00 (eşit) ve arasında ise 3
11 HAMİDİYE-11

Ø200 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

% 3,40 (eşit) ile 5,55 (eşit) ve arasında ise

2
08 HAMİDİYE-08

Ø160 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

%3,20 (eşit) ile 5,25 (eşit) ve arasında ise 2
17 HAMİDİYE-17 H Tipinde Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantın, Ø50 Vantuzun ve Ön Ödemeli Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini %3,00 (eşit) ile 4,90 (eşit) ve arasında ise 2
07 HAMİDİYE-07 Ø140 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı HDPE(PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi % 2,75 (eşit) ile 4,55 (eşit) ve arasında ise 2
toplam 30

A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 PUAN)

İş Sulama Şebekesi ise:

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme ve kısmi geçici kabul tutanağı ile beraber sunmaları şartıyla Yüklenici İş Durum belgelerinin “Uygulanan yapı tekniği” kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;

250 ha ve üzeri sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler tam puan alacaktır. 250 ha altı değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek:

250 ha ve üzeri iş bitirme belgesi sunan istekli 5 puan,

100 ha iş bitirme belgesi sunan istekli 2 puan alacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme ve İş Durum belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılması ve İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek:

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye Alınacak Puan
A 10 10 x (1/2) = 5,00
B 8 8 x (1/2) = 4,00

A & B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 9,00 olarak hesaplanacaktır.

A.2.5. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP)

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kapasite Durumu Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP=KNP+TDNP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü, Ankara Caddesi No:221 Duaçınarı Mahallesi Yıldırım/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 olarak alınması 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR