TEİAŞ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji iletim hatlarının bakım onarım hizmetleri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498747
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/522533
İhale Tarihi
:
13.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu/Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TEİAŞ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ

443.833 Km mesafeli 380/154 kV Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım, Onarım ve Arızaların Giderilmesi Hizmetleri Alınacaktır.

İhale kayıt numarası

: 2016/522533

1-Teşekkülün

TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü/KAYSERİ

a) adresi

: Osman Kavuncu Bulvarı. 7.Km No:269 Melikgazi/KAYSERİ

b) telefon ve faks numarası

: 0352 331 12 76 - 0352 331 12 82

c) elektronik posta adresi (varsa)

: teias11.iletim@ttmail.com

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

: E.N.H.İ.B/11.11.1 Grup 380/154 kV Enerji İletim Hatlarının, 1 grup halinde üç yıl süreyle Periyodik Kontrol, Bakım, Onarım ve Arızaların Giderilmesi.

b) yapılacağı yer

: Bölge Müdürlüğümüze Bağlı;

Sivas İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü sorumluluk sahasında.

c) işin süresi

:İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

: TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu/Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269

Melikgazi/KAYSERİ

b) tarihi ve saati

: 13.12.2016 Saat 14.00

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1. İsteklinin Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.1- a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

b) İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı gruptaki iletim hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2- İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

4.3.3 Benzer iş olarak; İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen

- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı,

- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi,

- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7-İhale dokümanı; TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Bulvarı 7. km No:269 Melikgazi/KAYSERİ (Satınalma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve bedeli Bölge Müdürlüğümüz Vakıflar Bankası Kayseri Yeni Sanayi Şb. TR77 0001 5001 5800 7286 5336 02 Hesaba ödenmemek kaydıyla 100,oo TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla gönderilmesi halinde şartname bedeli 115,ooTL dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 13.12.2016, saat 14:ooe kadar TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR