Yazdır

TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik tesisi yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637001
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.07.2017 14:00
İşin Yapılacağı Yer : 154 kV Erzurum 1 – Horasan EİH: İzolatör eklemesi yapılacak olan 1 – 243 nolu direkleri arası kısmı Erzurum ili Merkez ve Pasiner, Horasan ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. İlave yapılacak hat kısmının toplam uzunluğu ~79 km’dir. 154kV Elif Havza – Erzurum 1EİH: İzolatör eklemesi yapılacak olan 1 – 176 ve 1-22 (154kV Erzurum 1 Horasan EİH ile çift devre olan kısım) nolu direkleri arası kısmı Erzurum ili Merkez ve Tortum, Uzundere ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. İlave yapılacak hat kısmının toplam uzunluğu ~70, 9 km’dir.
İhale Türü : Yapım İşi
Niteliği, Türü, Miktarı : 154kV Elif Havza Erzurum 1 EİH’nin toplamda 141 adet ve 154kV Erzurum 1 Horasan EİH’nin toplamda 223 adet taşıyıcı direkte her bir askı izolatörün üst kısmına 1’er adet U100 cam izolatörlerin ilave edilmesi işi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2017/349078
İhalenin Yapılacağı Yer : TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

TEİAŞ 15 Bölge Müdürlüğü 1272 MCM 154kV Erzurum 1 - Horasan EİH ve Elif Havza - Erzurum 1 EİH taşıyıcı direk izolatörlerine cam izolatör ilavesi işiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/349078

1-İdarenin

a) Adresi

:

TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 ERZURUM 25050 Şükrüpaşa YAKUTİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

4422422770 - 4422422765

c) Elektronik Posta Adresi

:

15grupsatinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

154kV Elif Havza Erzurum 1 EİH’nin toplamda 141 adet ve 154kV Erzurum 1 Horasan EİH’nin toplamda 223 adet taşıyıcı direkte her bir askı izolatörün üst kısmına 1’er adet U100 cam izolatörlerin ilave edilmesi işi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

154 kV Erzurum 1 – Horasan EİH: İzolatör eklemesi yapılacak olan 1 – 243 nolu direkleri arası kısmı Erzurum ili Merkez ve Pasiner, Horasan ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. İlave yapılacak hat kısmının toplam uzunluğu ~79 km’dir. 154kV Elif Havza – Erzurum 1EİH: İzolatör eklemesi yapılacak olan 1 – 176 ve 1-22 (154kV Erzurum 1 Horasan EİH ile çift devre olan kısım) nolu direkleri arası kısmı Erzurum ili Merkez ve Tortum, Uzundere ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. İlave yapılacak hat kısmının toplam uzunluğu ~70, 9 km’dir.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Odası 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM

b) Tarihi ve saati

:

31.07.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Genel Teğliğinde yer alan D/I ve D/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC Ziraat Bankası Yenişehir Palandöken Şubesi- TR100001002183377120446408 no'lu hesaba yatırıldıktan sonra TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği K:2 No: 310 25050 YAKUTİYE / ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad.TEİAŞ Sosyal Tesisleri Zemin Kat No: 1124 25050 - YAKUTİYE / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR