Yazdır

ELAZIĞ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğünden fidan üretim hizmet alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453135
Şehir : Elazığ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜN IŞIĞI 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 1150000 ad kap. dold., 1300000 ad kap. tav. yer., 1300000 ad kab ek, 4,5 da. toh ek, 4,5 da. sık, 4,5 da. örtü çek. 2000 m. düz. 10 da. par. haz. 400 m3 mat. haz. 3 da. y. fid. sök. 3000 ad. kap. sök. 5000 ad. y. sök. 548000 ad. yük. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Tunceli İli, Tunceli Fidanlığı (Harçik Fid)
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/417504
İhalenin Yapılacağı Yer : Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:103 ELAZIĞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

FİDAN ÜRETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Fidan Üretimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/417504

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÜNİVERSİTEMAHALLESİ ZÜBEYDEHANIMCADDESİ 103 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

4242411113 - 4242411105

c) Elektronik Posta Adresi

:

elazigobm38@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1150000 ad kap. dold., 1300000 ad kap. tav. yer., 1300000 ad kab ek, 4,5 da. toh ek, 4,5 da. sık, 4,5 da. örtü çek. 2000 m. düz. 10 da. par. haz. 400 m3 mat. haz. 3 da. y. fid. sök. 3000 ad. kap. sök. 5000 ad. y. sök. 548000 ad. yük.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tunceli İli, Tunceli Fidanlığı (Harçik Fid)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:103 ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5531 sayılı Kanuna tabii iştir.

1)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 27 Şubat 2007 tarih 26447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman mühendisliği orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkında kanununa dair "Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine" göre düzenlenmiş; orman mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesinde bulunduğunu gösterir ve yetkili olduğuna dair orman mühendisleri odasınca düzenlenen belgeler.

2)Tüzel kişi olması halinde,27 Şubat 2007 tarih 26447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman mühendisliği orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hakkında kanununa dair "Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine ormancılık ve orman ürünleri bürolarını kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 ncü maddelerine göre kurulmuş olması veya ticaret sicil gazetesinden yayımlanmış ana sözleşmesinden, 5531 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 1.fıkrası a bendinde sayılan ve içinde uzmanlık konularına ilişkin ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidan üretimi rehabilitasyon ve proje yapımı gibi genel müdürlüğümüzün faaliyetlerini içermesi, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda orman mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi bulunması, koşuluyla tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Makineli ve işçi gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolü toprak muhafaza, suni tensil, Etüt Proje işleri ile fidan üretimi, fidan dikimi ve bakımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İJHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR