Yazdır

TARSUS BELEDİYE BŞK.

Eğitim merkezi yapımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451061
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Tozkoparan Zahit Mah. Kasım GÜLEK Blv. Belediye Tesisleri Gelirler Müdürlüğü İdare Binası Turuncu Salon Tarsus/MERSİN
İhale Kayıt No : 2016/413365
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Alt Birimi : TARSUS BELEDİYE BŞK.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

FATİH MAHALLESİ SEMT SAHASINA YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YAPILMASI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

T.C. Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Fatih mahallesi semt sahasına yaşam boyu eğitim merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/413365

1.İdarenin

a )Adresi

:

Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım GÜLEK Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSİN

b )Telefon ve Faks Numarası

:

324 6162517 - 324 6162516

c )Elektronik Posta Adresi

:

----

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, Türü ve Miktarı

:

224,81 m2 oturumunda betonarme bina. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı Yer

:

Fatih mahallesi şehit ayhan bozpınar caddesi Tarsus/MERSİN

c)İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3.İhalenin

a )Yapılacağı Yer

:

Tozkoparan Zahit Mah. Kasım GÜLEK Blv. Belediye Tesisleri Gelirler Müdürlüğü İdare Binası Turuncu Salon Tarsus/MERSİN

b )Tarihi - Saati

:

07/11/2016 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde’’ yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği diplomasıdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tozkoparan Zahit Mah. Kasım GÜLEK Blv. Belediye tesisleri Fen İşleri Müdürlüğü Tarsus/MERSİN adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tozkoparan Zahit Mah. Kasım GÜLEK Blv. Belediye tesisleri Fen İşleri Müdürlüğü Tarsus/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini , anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR