Yazdır

ANTALYA 3'ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Duvar ve elektrik tesisat onarımı yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636732
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA GÜNDEM 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 015 GM NUMARALI ER MUTFAĞI ZEMİN, DUVAR VE ELEKTİRİK TESİSAT ONARIMI
İşin Yapılacağı Yer : Hava Meydan Komutanlığı Muratpaşa/ANTALYA
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2017/337416
İhalenin Yapılacağı Yer : Garnizon İhale Komisyonu Başkanlığı / ANTALYA
İhale Tarihi : 03.08.2017 10:30
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
ANTALYA GARNİZON İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ANTALYA HV.MEY.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
015 GM NUMARALI ER MUTFAĞI ZEMİN, DUVAR VE ELEKTRİK TESİSAT ONARIMI

İhale Kayıt Numarası : 2017/337416
1-İdarenin
a) Adresi : ALTINOVA MAHALLESİ ALANYA YOLU (ASKERİ HAVAALANI)
MURATPAŞA/ANTALYA
b)Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 0 2423303250 Fax : 0 2423303254
c) Elektronik Posta Adresi : milmez@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 015 GM NUMARALI ER MUTFAĞI ZEMİN, DUVAR VE ELEKTİRİK TESİSAT
ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Hava Meydan Komutanlığı Muratpaşa/ANTALYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Garnizon İhale Komisyonu Başkanlığı / ANTALYA
b) Tarihi ve Saati : 03.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garnizon İhale Komisyonu Başkanlığı / ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Garnizon İhale Komisyonu Başkanlığı / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR