Yazdır

DSİ 71. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN

Dumanlı Deresi ıslahı inşaatı yapım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450143
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 400 m B.A.U Kanal, 40,45 m Temeli Beton H.K Duvar ve Harpuşta, B.A U Kanal ve H.K Duvar Üzerine Panel Çit, 20 m ( 2,50 x 2,50 ) Menfez, Demir Korkuluk İmali ve Montajı,150 m Drenaj Borusu Döşenmesi,2 Adet Uyarı Levhası İmali ve uygulama projesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Samsun İli Kavak İlçesi
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/401338
İhalenin Yapılacağı Yer : : DSİ 71.Şube Müdürlüğü -Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55200 Atakum/SAMSUN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SAMSUN KAVAK YENİGÜN KARABALÇAK MAHALLESİNİN DUMANLI DERESİ ISLAHI İNŞAATI

DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN

Samsun Kavak Yenigün Karabalçak Mahallesinin Dumanlı Deresi Islahı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/401338

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah.İstiklal Cad.No:138 55070 - İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3624371783 - 3624371780

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi7@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

400 m B.A.U Kanal, 40,45 m Temeli Beton H.K Duvar ve Harpuşta, B.A U Kanal ve H.K Duvar Üzerine Panel Çit, 20 m ( 2,50 x 2,50 ) Menfez, Demir Korkuluk İmali ve Montajı,150 m Drenaj Borusu Döşenmesi,2 Adet Uyarı Levhası İmali ve uygulama projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Samsun İli Kavak İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: DSİ 71.Şube Müdürlüğü -Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55200 Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapım İşleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'in" A/IX grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki Veya Yurtdışındaki Denkliği YÖK Tarafından Kabul Edilmiş Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Gerçek Kişilere Ait Diplomalar İhale Konusu İş Ve Benzer İşlere Denk Sayılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı(FP)(60,00PUAN)
Fiyat puanlaması 60,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KTP) (40,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

S.No

İş Kalemi No.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)

1

DUMANLI-4

Açıkta Beton veya Betonarme Betonu İmalatı Yapılması (Kalıp ve Beton Nakli Dahil)(C 25/30)

% 52 'den fazla ise

0

% 28 ile % 52’e eşit veya arasında ise


16,00

% 28' den az ise

0

2

DUMANLI-6

İnce Nervürlü Betonarme Demirin ( 0 8-26 mm) Bükülmesi ve Yerine Konması

% 33 'den fazla ise

0

% 18 ile % 33’e eşit veya arasında ise

10,10

% 18' den az ise

0

3

DUMANLI-2

Çimento Harcı ( 300 Doz ) Kullanılarak Ocak veya Kazı Taşı İle Kargir İnşaat Yapılması)

% 18 'den fazla ise

0

% 9 ile % 18’e eşit veya arasında ise

5,4

% 9 dan az ise

0

4

DUMANLI-1

Açıkta Patlayıcı Madde Kullanmadan Her Türlü Zeminde Kazı Yapılması, İnşaat Alanına Veya Depo Alanına Taş.

% 27 'den fazla ise

0

DUMANLI-3

Açıkta Beton veya Betonarme Betonu İmalatı Yapılması (Kalıp ve Beton Nakli Dahil) (C 16/20)

DUMANLI-5

İnce (1,50-3,0 kg/m² ) Hasır Çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

DUMANLI-7

Boru Korkuluk İmali ve Yerine Montajı

% 15 ile % 27’e eşit veya arasında ise

8,5

DUMANLI-8

Projesinde Belirtilen Ebatta Ve Detayda Panel Çit Temini Ve Montajı

DUMANLI-9

Uyarı Levhası İmali ve Yerine Montajı

DUMANLI-10

Moloz Taş Duvar Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması

DUMANLI-11

ø 200 mm Anma Çaplı PVC Esaslı Tünel Tipi İle Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi

% 15' den az ise

0

DUMANLI-12

Makine İle Granülometrik Kum Çakıl Serilmesi

DUMANLI-13

Uygulama Projesi Yapılması

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 71.Şube Müdürlüğü-Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:205 55200 Atakum/SAMSUNadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 71.Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55200 Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR