Yazdır

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-VAN

Dere inşaatı yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449893
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZALP SESİ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 14:30
İhale Alt Birimi : PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhalenin Yapılacağı Yer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
Niteliği, Türü, Miktarı : 4384,47 m çift taraflı temeli beton kargir taş duvar , 183adet şut yapısı , 21 adet yerinde dökme betonarme menfez yapısı yapılması , 1 adet su alma yapısı , 2 adet tersip bendi ve kontur sekisi yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/393948
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DERE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Van Özalp İlçesi 2 Kısım Köyler (Van Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Reşkan Deresi, Van Saray İlçesi Koçbaşı Köyü 2 Kısım, Van Özalp İlçesi Şehittepe Köyü, Van Özalp İlçesi A Balçıklı Köyü ve Y Balçıklı Köyü Karasu Deresi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/393948
1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545454 - 3124545305
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

4384,47 m çift taraflı temeli beton kargir taş duvar , 183 adet şut yapısı , 21 adet yerinde dökme betonarme menfez yapısı yapılması , 1 adet su alma yapısı , 2 adet tersip bendi ve kontur sekisi yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : VAN ili sınırları içerisinde ( DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/VAN)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (BEŞYÜZ) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.11.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.


A.1. Fiyat puanı (FP) (50 PUAN)

Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 50 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı (FDUP) (50 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

VÖ2K-03 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200/2000) *100 = 10,00

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 35,00- % 40,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
TABLO
S.No İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
3 VÖ2K-03 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Beton Hazırlanması % 35 (eşit) ile 40 (eşit) ve arasında ise 18,00
4 VÖ2K-04 Çimento Harcı (300 Dozlu) Kullanılarak Ocak Taşı ile Kargir Duvar İnşaatı % 38 (eşit) ile 44 (eşit) ve arasında ise 19,00
7 VÖ2K-07 Çeşitli demir işleri yapılması % 7 (eşit) ile 9 (eşit) ve arasında ise 3,00
TOPLAM 40,00

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı (TDNP) (10 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan taşkın koruma yapım işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgeleri için ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 2.500.000,00 TL ve üzeri olan her bir taşkın koruma yapım işi için 5 puan alacaktır. Bir istekli en fazla 10 puan alabilecektir.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek: İstekli 2 (iki) ortaklı bir iş ortaklığı halinde ihaleye katılıyorsa:

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı 10 10 x (1/2) = 5,00 puan
B Ortağı 5 5 x (1/2) = 2,50 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 7,50 olarak hesaplanacaktır.

A.2.3 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı ve Teknik Değer Nitelik Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 526 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR