Yazdır

DSİ 201. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- KAHRAMANMARAŞ

Dere inşaatı yapım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452491
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKOĞLU HABER 26.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Yeşilyurt Mahallesinden geçen Kurudere1-2 ve Sazak Dereleri
İhale Türü : Yapım İşi
Niteliği, Türü, Miktarı : 461 mt çift taraflı kargir duvar, 461 mt Taban Beton Kaplama ve Korkuluk imalatı, 7 Adet Menfez yapılacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/415180
İhalenin Yapılacağı Yer : GAZİANTEP YOLU 7.KM ERKENEZ MEVKİİ DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-201.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 201 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Kuru Dere 1-2 ve Sazak Deresi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/415180

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442312367 - 3442312370

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi20@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

461 mt çift taraflı kargir duvar, 461 mt Taban Beton Kaplama ve Korkuluk imalatı, 7 Adet Menfez yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Yeşilyurt Mahallesinden geçen Kurudere1-2 ve Sazak Dereleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GAZİANTEP YOLU 7.KM ERKENEZ MEVKİİ DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-201.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-IX Grubu İşler benzer iş grubu olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü: İnşaat Mühendisliği'dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı(FP) (70PUAN)

Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KTP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI TABLO;

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı

Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)

1

KS-1

Dere Yatağı ve Temel Kazısı Yapılması

% 7'den fazla ise

0

% 5 ile % 7’ye eşit veya arasında ise

4

% 5’ten az ise

0

2

KS-3

300 Doz Çimento Harcı Kullanılarak Moloz Taş İle Kargir Duvar İnşaatı

% 52 'den fazla ise

0

% 42 ile % 52’ye eşit veya arasında ise

10

% 42’den az ise

0

3

KS-6

Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere (C20/25) beton

% 9 'den fazla ise

0

% 7 ile % 9’ a eşit veya arasında ise

4

% 7’den az ise

0

4

KS-7

Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere (C25/30) beton

% 7 'den fazla ise

0

% 5 ile % 7’ ye eşit veya arasında ise

4

% 5’ ten az ise

0

5

KS-8

Çeşitli Demir İşleri(Korkuluk Yapılması ve Montajı)

% 27 'den fazla ise

0

% 22 ile % 27’ ye eşit veya arasında ise

4

% 22’den az ise

0

6

KS-9

S420 Betonarme Demirlerin Bükülmesi Ve Yerine Konması (Menfez Toplam Ağırlık)

% 5 'ten fazla ise

0

% 3 ile % 5’ e eşit veya arasında ise

4

% 3’ ten az ise

0

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek:

KS-9 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 10.000 TL,
İsteklinin teklif fiyatı ( F) : 90.000 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (10.000/90.000) *100 = 11,11

Yukarıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı %5 'ten fazla olduğu için puan alamayacaktır.

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= FP + KTP


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı GAZİANTEP YOLU 7.KM ERKENEZ MEVKİİ DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-201.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİANTEP YOLU 7.KM ERKENEZ MEVKİİ DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-201.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR