ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum ili sungurlu-boğazkale ve ortaköy ilçelerine bağlı 68 köyde beton parke taşı yapım işi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450192
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/405214
Niteliği, Türü, Miktarı
:
197.000,00 m2 beton parke taşı yapım işi (malzeme + işçilik) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sungurlu İlçesine bağlı Akçakoyunlu, Akdere, Alembeyli, Asayiş, Aşağıbeşpınar, Ayağıbüyük, Aydoğan, Bağcılı, Bağdatlı, Beşdam, Beylice, Beyyurdu, Boztepe, Bozyayla, Büyükbolatlı, Çavuş, Çayan, Çiftlik, Çingiller, Çulhalı, Çukurlu, Dayıncak, Denizli, Derekışla, Dertli, Gafurlu, Gökçeköy, Gökçam, Güvendik, Hilalli, İnegazili, Kalenderoğlu, Kamışlı, Karacabey, Karakaya, Karaoğlu, Kışla, Körkü, Kula, Kuzucak, Mahmatlı, Mehmetaliçiftliği, Oyaca, Saraycık, Sarıkaya, Tatlısu, Terzili, Topuz, Tuğcu, Üçoluk, Yenihacılarhanı, Yeşilova, Yeşilyurt, Yirce, Yorgalı, Yukarıbeşpınar;Boğazkale İlçesine bağlı; Evci, Gölpınar, Yanıcak, Yekbas, Yukarıfındıklı köyleri, Ortaköy ilçesine bağlı; Asar, Esentepe, Fındıklı, Kızılhamza, Yukarıkuyucak, Karahacip ve Senemoğlu köyleri
İhale Tarihi
:
03.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No:167 ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM İLİ SUNGURLU-BOĞAZKALE VE ORTAKÖY İLÇELERİNE BAĞLI 68 KÖYDE BETON PARKE TAŞI

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum ili Sungurlu-Boğazkale ve Ortaköy ilçelerine bağlı 68 köyde beton parke taşı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/405214

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. 167 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642257400 - 3642246296

c) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare.corum@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

197.000,00 m2 beton parke taşı yapım işi (malzeme + işçilik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sungurlu İlçesine bağlı Akçakoyunlu, Akdere, Alembeyli, Asayiş, Aşağıbeşpınar, Ayağıbüyük, Aydoğan, Bağcılı, Bağdatlı, Beşdam, Beylice, Beyyurdu, Boztepe, Bozyayla, Büyükbolatlı, Çavuş, Çayan, Çiftlik, Çingiller, Çulhalı, Çukurlu, Dayıncak, Denizli, Derekışla, Dertli, Gafurlu, Gökçeköy, Gökçam, Güvendik, Hilalli, İnegazili, Kalenderoğlu, Kamışlı, Karacabey, Karakaya, Karaoğlu, Kışla, Körkü, Kula, Kuzucak, Mahmatlı, Mehmetaliçiftliği, Oyaca, Saraycık, Sarıkaya, Tatlısu, Terzili, Topuz, Tuğcu, Üçoluk, Yenihacılarhanı, Yeşilova, Yeşilyurt, Yirce, Yorgalı, Yukarıbeşpınar;Boğazkale İlçesine bağlı; Evci, Gölpınar, Yanıcak, Yekbas, Yukarıfındıklı köyleri, Ortaköy ilçesine bağlı; Asar, Esentepe, Fındıklı, Kızılhamza, Yukarıkuyucak, Karahacip ve Senemoğlu köyleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 670 (Altıyüzyetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No:167 ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Altyapı İşleri V.Grup Karayolu İşleri ( Alt Yapı + Üst Yapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği - Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR