ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum Alaca ve Mecitözü ilçelerine bağli 83 köyde parke taşi döşeme

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450482
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/406337
Niteliği, Türü, Miktarı
:
199.000,00 m2 Beton parke taşı döşeme.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorum ili, Alaca ilçesine bağlı Akören, Akpınar, Avutmuş, Balçıkhisar, By Keşlik By Söğütözü, Çelebibağ, Çevreli, Çırçır, Çikhasan, Değirmendere, Değirmenönü, Dereyazıcı, Eskiyapar, Gerdekkaya, Geven, Gülderesi, Harhar, Haydar, Karaçal, Karatepe, Karnıkara, Kayabüğet, Kıcılı, Kılavuz, Koçhiar, Körpınar, Kuyluş, Kuyumcusaray, Kuzkışla, Kç. Camili, Kç. Keşlik, Külah, Kürkçü, Mazıbaşı, Onbaşılar, Seyitnizam, Sincan, Soğucak, Tevfikiye, Ünalan, Yenice, Yeniköy, Güllük, By. Dona, Fakılar, Kç. Dona, Tahirabat, Evci Kalınkaya, Belpınar ve Sarısüleyman köyleri ile Mecitözü ilçesine bağlı Akpınar, Alancık, Aş. Körücek, Bayındır, Bekişler, Boyacı, Bükse, Çitli, Devletoğlan, Doğla, Fındıklı, Geykoca, Güngörmez, Işıklı, İbek, Karacaören, Karacuma, Kayı, Konaç, Koyunağılı, Kozören, Körücek, Köseeyüp, Kuyucak, Pınarbaşı, Söğütönü, Tanrıvermiş, Totali, Vakıflar, Yedigöz ve Yeşilova köylerinin köy içi yollarıdır.
İhale Tarihi
:
09.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167 Merkez/ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YOL YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUM ALACA VE MECİTÖZÜ İLÇELERİNE BAĞLI 83 KÖYDE PARKE TAŞI DÖŞEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2016/406337

1-İdarenin:

a) Adresi : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. 167 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası : 3642257400 - 3642246296

c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin:

a) Niteliği, türü ve miktarı : 199.000,00 m2 Beton parke taşı döşeme. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Çorum ili, Alaca ilçesine bağlı Akören, Akpınar, Avutmuş, Balçıkhisar, By Keşlik By Söğütözü, Çelebibağ, Çevreli, Çırçır, Çikhasan, Değirmendere, Değirmenönü, Dereyazıcı, Eskiyapar, Gerdekkaya, Geven, Gülderesi, Harhar, Haydar, Karaçal, Karatepe, Karnıkara, Kayabüğet, Kıcılı, Kılavuz, Koçhiar, Körpınar, Kuyluş, Kuyumcusaray, Kuzkışla, Kç. Camili, Kç. Keşlik, Külah, Kürkçü, Mazıbaşı, Onbaşılar, Seyitnizam, Sincan, Soğucak, Tevfikiye, Ünalan, Yenice, Yeniköy, Güllük, By. Dona, Fakılar, Kç. Dona, Tahirabat, Evci Kalınkaya, Belpınar ve Sarısüleyman köyleri ile Mecitözü ilçesine bağlı Akpınar, Alancık, Aş. Körücek, Bayındır, Bekişler, Boyacı, Bükse, Çitli, Devletoğlan, Doğla, Fındıklı, Geykoca, Güngörmez, Işıklı, İbek, Karacaören, Karacuma, Kayı, Konaç, Koyunağılı, Kozören, Körücek, Köseeyüp, Kuyucak, Pınarbaşı, Söğütönü, Tanrıvermiş, Totali, Vakıflar, Yedigöz ve Yeşilova köylerinin köy içi yollarıdır.

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 660 (Altıyüzaltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer : Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167 Merkez/ÇORUM

b) Tarihi ve saati : 09.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Altyapı İşleri V. Grup Karayolu İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası)karşılığı ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Özel İdaresi - Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR