AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteynerlerinin bakım onarımı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716159
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/637971
Niteliği, Türü, Miktarı
:
AVCILAR İLÇESİ DAHİLİNDE TEMİZLİK HİZMETİNDE KULLANILAN VE KULLANIM SONUCU TAHRİBAT GÖREN, ROBOT VİNÇLİ ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNE AİT 3,2 M3'LÜK VE 5 M3'LÜK KONTEYNERLERİN TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİNİ KAPSAR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol üzerinde bulunan şantiye alanında Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait konteyner tamir, bakım ve onarım atölyesinde konteynerler tamir, bakım ve onarımları yapılarak teslim edilecektir.
İhale Tarihi
:
29.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Avcılar Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Toplantı Odası-Merkez Mah. Marmara Cad.No:1/2 Avcılar /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AVCILAR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp Konteynerlerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/637971

1-İdarenin

a) Adresi : Merkez Mah. Marmara Cad. 1/2 34310 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : admin@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : AVCILAR İLÇESİ DAHİLİNDE TEMİZLİK HİZMETİNDE KULLANILAN VE KULLANIM SONUCU TAHRİBAT GÖREN, ROBOT VİNÇLİ ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİNE AİT 3,2 M3'LÜK VE 5 M3'LÜK KONTEYNERLERİN TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİNİ KAPSAR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol üzerinde bulunan şantiye alanında Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait konteyner tamir, bakım ve onarım atölyesinde konteynerler tamir, bakım ve onarımları yapılarak teslim edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Avcılar Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Toplantı Odası-Merkez Mah. Marmara Cad.No:1/2 Avcılar /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Robot Vinçli Çöp Toplama Sistemine ait Yeraltı ve Yerüstü Konteynerlerin Tamir, Bakım ve Onarımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü-Merkez Mah. Marmara Cad.No:1/2 Avcılar /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR