İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bina onarımı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635858
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/334446
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2 Ayrı Yer İçin (Sultanbeyli Sevim Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sultanbeyli Sevim Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı
İhale Tarihi
:
02.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu (Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81-83 Zeytinburnu/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze bağlı Anadolu Yakasında bulunan birimlere ait eklenti ve onarım işleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/334446

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81-83 34015 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihsmsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Ayrı Yer İçin (Sultanbeyli Sevim Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sultanbeyli Sevim Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu (Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81-83 Zeytinburnu/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

02.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi Yerine Mezuniyet Belgelerini/Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Girecek Olan İnşaat Mühendisliği Veya Mimarlık Veya Elektrik Mühendisliği Bölümü İhale Konusu İşe Denk Sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Zeytinburnu Malmüdürlüğü'ne (Beştelsiz Mahallesi Prof.Muammer Aksoy Cd.k No:36 Zeytinburnu/ İSTANBUL) veya İstanbul Zeytinburnu Malmüdürlüğü'nün Genel Bütçeye ait Ziraat Bankası Zeytinburnu Şubesi nezdindeki TR69 0001 0007 0000 0010 0050 82 numaralı hesabına doküman bedeli yatırılıp, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali İşler Şubesi İhale ve Satınalma Bürosu Seyitnizam Mah Mevlana Cad. No : 81-83 Zeytinburnu / İSTANBUL teslim edilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali İşler Şubesi İhale Satın Alma Bürosu (Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81-83 Zeytinburnu/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR