MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bina onarımı ve tadilatı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636039
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/316634
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1- MEAH Poliklinik Önü Tadilat İşi 2-MEAH Ana Giriş Kapısı Yapımı 3-MEAH Beydağı Yangın Kapısı Yapımı 4-MEAH Temiz Gazlı Yangın Söndürme Tesis İşi 5-MEAH Ek Bİna (Pütürge) Tadilat İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimleri (Beydağı Kampüsü ve Pütürge Ek Binası)
İhale Tarihi
:
03.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA ONARIMI VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

5 Kısım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/316634

1-İdarenin
a) Adresi : İzzetiye Mah. İnönü Caddesi No:5 Kat:1 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : khb44.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- MEAH Poliklinik Önü Tadilat İşi 2-MEAH Ana Giriş Kapısı Yapımı 3-MEAH Beydağı Yangın Kapısı Yapımı 4-MEAH Temiz Gazlı Yangın Söndürme Tesis İşi 5-MEAH Ek Bİna (Pütürge) Tadilat İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimleri (Beydağı Kampüsü ve Pütürge Ek Binası)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 MALATYA
b) Tarihi ve saati : 03.08.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.Kısıma Teklif vereck İstekliler;
1- Sistemde yer alacak olan tüm ekipmanlar FM, UL, VdS veya LPCB onaylarındane en az birine sahip olacaktır. İhale dosyasında kullanılan donanımların onaylarının sunulması zorunludur.
2- Üreticinin ve montaj firmasının, her ikisinin de ayrı ayrı uluslararası akredite bir kuruluştan alınmış ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olacak ve ihale dosyasında ISO Belgeleri ile TURKAK onaylarının sunulması zorunludur.
3- Gazın sertifikaları, üretici firma kalite belgesi, dolum ve test sırasındaki sertifikalar geçici kabul sırasında teslim edilecektir. İhale dosyasında daha önce teklif veren istekli tarafından herhangi bir yerde monte ediliş olan ve projede kullanılması planlanan bir sistemin gaz sertifikalarının sunulması zorunludur.
4- Firma temsilcilerinin Gazlı Söndürme Sistemini sağlayan tedarikçiden bu konuda eğitim aldığı ve sertifikalandığına dair en az iki personelin yazılım ve montaj konusunda eğitildiği belgelenecek ve bu belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
5- Temin edilen Gazlı Söndürme Sisteminin Türkiye'de yeniden dolumunu yapabilecek dolum tesisi bulunmalıdır. Dolum Tesisine ait bilgiler ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1,2,3 ve 5. kısımlar için Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B Üst Yapı Grubu Başlığı Altındaki III. grupda yer alan işlerin tüm kabul edilecektir.
4. Kısım (Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangın Temiz Gazlı Söndürme Sistemi tesis işi) için Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan F Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri Başlığı Altındaki IV. grupda yer alan işlerin tüm kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; 1,2,3 ve 5. Kısımlar için İnşaat Mühendisliği, 4. kısım için ise Elektrik Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Döküman bedeli Malatya Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Birimine yatırılacaktır) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.1 ve 5. kısımlarda işin süresi 45 (Kırkbeş) gün, 2 ve 3. kısımlarda ise işin süresi 30 (otuz) gün, 4. kısımda ise işin süresi 60 (altmış) gündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR