KONYA DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Baraj ikmal inşaatı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622831
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/303891
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Yaklaşık 372 ton cebri boru, baraj gövdesinde ve ulaşım yollarında eksik kalan imalatlar, enerji nakil hattı yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
26.07.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı)
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZKIR BARAJI İKMAL İNŞAATI
DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA

Bozkır Barajı İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/303891

1-İdarenin
a) Adresi : Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 0.332.3220191 - 0.332.3209953
c) Elektronik Posta Adresi : dsi4@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 372 ton cebri boru, baraj gövdesinde ve ulaşım yollarında eksik kalan imalatlar, enerji nakil hattı yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya İli, Bozkır İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı)
b) Tarihi ve saati : 26.07.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”`nde yer alan A/8 grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) (50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP = (Fmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyatı puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı, toplam 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 PUAN)
Puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Örnek:
BBİ-20 Nolu iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 7.500,00-TL
İsteklinin toplam teklif fiyatı (F): 15.000,00-TL
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) * 100 = (7.500,00-TL / 15.000,00-TL) *100 = % 50,00
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 15,00~% 30,00 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Sıra No İş Kalemi No İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline Oranı (%) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 BBİ-12 25,00 (eşit) ~50,00 (eşit) arasında ise 20,00
2 BBİ-20 15,00 (eşit) ~30,00 (eşit) arasında ise 12,00
3 BBİ-05 6,50 (eşit) ~12,50 (eşit) arasında ise 5,00
4 BBİ-19 6,00 (eşit) ~11,00 (eşit) arasında ise 5,00
5 BBİ-13 3,50 (eşit) ~7,00 (eşit) arasında ise 3,00
TOPLAM 45,00

2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 PUAN)
İsteklinin yurtiçinde veya yurtdışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan gölet/baraj işleri (A8 Grubu İşler) için ihale ilan tarihi itibarıyla güncellenmiş belge tutarı, ihalede teklif edeceği bedelin % 50`sinden fazla olan yapım işlerine ait “İş Deneyim Belgesi/Belgeleri (Yüklenici İş Bitirme)” sunulacaktır.
İdari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında “Yüklenici-İş Bitirme” belgesi/belgeleri sunulacaktır.
İş ortaklıklarında sadece pilot ortak tarafından sunulan belge değerlendirmeye alınacaktır.
İsteklilerin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda, o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında belge tutarı dikkate alınacaktır.
0 adet iş varsa; 0 puan
1 adet veya daha fazla iş varsa; 3 puan olarak hesaplanacaktır.
2.3. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 PUAN)
İsteklinin, DSİ Genel Müdürlüğü (Merkez ve Taşra Teşkilatı)`ne karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 5 yıl içinde feshedilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli feshedilen veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.
Kalite Nitelik Puanı,
İsteklinin feshedilen veya devir ettiği işi varsa; 0 puan
İsteklinin feshedilen veya devir ettiği işi yoksa; 2 puan, olarak hesaplanacaktır.
İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklif kapsamında sunmaması veya idarece yapılacak inceleme sonucunda isteklinin beyanının gerçek olmaması durumunda Kalite Nitelik Puanı “0” puan olarak hesaplanacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortak, söz konusu beyanı ayrı ayrı sunacaklardır. Tek bir yazı ile sunulan beyanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kalite nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/ortak sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kalite nitelik puanı ortakların (1/ortak sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
3. Toplam Puan (TP)
Toplam Puan; Teklif Fiyat Puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Kalite Nitelik Puanı toplamıdır.
TP = TFP + İŞBTFNP + +TDNP + KNP
Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF)
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.,
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü (idarenin adresi ile aynı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete:
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
İlan olunur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR