Yazdır

İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE

Bakım ve onarım hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492215
Şehir : İstanbul / Güngören
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 11:00
İşin Yapılacağı Yer : 1-BEYKOZ KORUSU 2-GÖZDAĞI TESİSİ 3-ÇAMLICA TESİSİ 4-FETHİPAŞA TESİSİ 5-BEYKOZ TESİSİ 6-KASIMPAŞA TESİSİ 7-İSTİNYE TESİSİ 8-ARNAVUTKÖY TESİSİ 9-FLORYA TESİSİ 10-KÜÇÜKÇEKMECE TESİSİ 11-ZEYTİNBURNU TESİSİ 12-DRAGOS TESİSİ 13-HALİÇ SOSYAL TESİSİ 14-AVCILAR SOSYAL TESİSİ 15-DENİZKÖŞLER SOSYAL TESİSİ 16-AVCILAR İTFAİYE 17-KARTAL İTFAİYE 18-ÜMRANİYE İTFAİYE 19-ÜSKÜDAR İTFAİYESİ 20-ŞİŞLİ İTFAİYE 21-SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ 22-SULTANBEYLİ SOSYAL TESİSİ 23-FATİH İTFAİYE 24-BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ 25-ÇIRPICI SOSYAL TESİSİ 26-FLORYA YERLEŞİM BİRİMLERİ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 145 Kalem Soğutma Grupları, Klimalar ve Tezgah Tipi Dolapların Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/483251
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu / M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No 62 Merter İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Soğutma Grupları, Klimalar ve Tezgah Tipi Dolapların Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/483251

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AKŞEMSETTİN BULVARI NO:138 34060 ALİBEYKÖY EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2126009500 - 2126009507

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletmeler@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

145 Kalem Soğutma Grupları, Klimalar ve Tezgah Tipi Dolapların Periyodik Bakım ve Yedek Parça Değişimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1-BEYKOZ KORUSU 2-GÖZDAĞI TESİSİ 3-ÇAMLICA TESİSİ 4-FETHİPAŞA TESİSİ 5-BEYKOZ TESİSİ 6-KASIMPAŞA TESİSİ 7-İSTİNYE TESİSİ 8-ARNAVUTKÖY TESİSİ 9-FLORYA TESİSİ 10-KÜÇÜKÇEKMECE TESİSİ 11-ZEYTİNBURNU TESİSİ 12-DRAGOS TESİSİ 13-HALİÇ SOSYAL TESİSİ 14-AVCILAR SOSYAL TESİSİ 15-DENİZKÖŞLER SOSYAL TESİSİ 16-AVCILAR İTFAİYE 17-KARTAL İTFAİYE 18-ÜMRANİYE İTFAİYE 19-ÜSKÜDAR İTFAİYESİ 20-ŞİŞLİ İTFAİYE 21-SAFA TEPESİ SOSYAL TESİSİ 22-SULTANBEYLİ SOSYAL TESİSİ 23-FATİH İTFAİYE 24-BÜYÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ 25-ÇIRPICI SOSYAL TESİSİ 26-FLORYA YERLEŞİM BİRİMLERİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu / M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No 62 Merter İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak her türlü soğutma grupları bakım onarımı veya soğutma grupları yedek parça değişimi konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No: 138 Alibeyköy / Eyüp / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu / M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No 62 Merter İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR